Міждисциплінарний підхід в сучасному закладі вищої освіти: фізика – іноземна мова

Провідними тенденціями розвитку сучасної  вищої української освіти виступає гуманізм, формування цілісної картини світу. Важливим стає формування творчої особистості, яка озброєна системними знаннями, загальнонауковими уміннями та навичками і вміє здійснювати міжпредметне перенесення знань й умінь у процесі розв'язування нових пізнавальних задач. Ідея інтеграції змісту й форм навчання на сучасному етапі  привернуло увагу  науково-педагогічних працівників кафедр фізики, охорони праці та інженерії середовища і  іноземних мов. З цією метою 24 травня було проведено міжкафедральний семінар «Міждисциплінарний підхід в сучасному закладі вищої освіти: фізика - іноземна мова».

«Міжпредметні зв'язки є важливим принципом навчання у вищій освіті, що забезпечує взаємозв'язок наук природничо-математичного і суспільно-гуманітарного циклів» – зазначила  своїй доповіді завідувач кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища Збаравська Л.Ю.

«Навчання іноземній мові у вищій школі передбачає тісний зв'язок між дисциплінами всього навчального плану. Іноземна мова надає можливість познайомитись з іншою соціальною культурою, іншими видами державного устрою, життям та побутом людей різних країн, їх національними особливостями, історією тощо» - наголосила завідувач кафедри іноземних мов Гуменюк І.І.

Значення використання міжпредметних зв'язків полягає в тому, як зазначила Чайковська О.В., що вони поглиблюють зміст заняття, підвищують його пізнавальну цінність, студенти заглиблюються у взаємозв'язок процесів і явищ навколишнього світу.

До обговорення  діяльності студентів на заняттях під впливом міжпредметних зв'язків долучилися усі присутні науково-педагогічні працівники кафедр.

Підбиваючи підсумки семінару, всі учасники однозначно прийшли до висновку доцільності проведення таких зібрань, які слугують не лише обміном досвіду викладання начальних дисциплін, а й покращенням якості навчання в Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Завідувач кафедри фізики,
охорони праці та інженерії середовища
Збаравська Л.Ю.