Нормативні документи з планування та організації освітнього процесу

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти
Положення про стипендіальне забезпечення
Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін ПДАТУ (із змінами)
Положення про самостійну роботу студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів ПДАТУ
Положення про заміщення тимчасово відсутніх НПП ПДАТУ (із змінами)
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ПДАТУ
Положення про науково-методичну раду ПДАТУ
Положення про відкриті заняття
Положення про право власності й захист авторських прав  у галузі дистан.навчання
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників
Положення про методичну комісію факультету ПДАТУ
Положення про індивідуальний графік навчання студентів Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)
Положення про організацію освітнього процесу в Подільському державному аграрно-технічному університеті (нова редакція)
Положення про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та визначення їхніх рейтингів
(Додаток) Рейтингове оцінювання діяльності НПП (таблиця)
Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в ПДАТУ
Положення про академічну мобільність студентів
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
Положення про академічну доброчесність у Подільському державному аграрно-технічному університеті