Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка»

PB
ISSN 2706-9052 (PRINT)
ISSN 2706-851X (ONLINE)
DOI: 10.37406/2706-9052

ISSN 2706-9052(print)

1995-1998 рр.
Науковий збірник "Аграрна наука - селу"

1999-2005 рр.
Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії

2005 - 2016 рр.
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

2016 - по теперішній час
Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка

 

Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка - міжнародний науково-виробничий журнал, який було засновано у 1995 році. На початку існування видання носило назву "Аграрна наука - селу". Пізніше видання було перейменоване у Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії, з 2005 року - "Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету". з 2016 року видання змінило назву, статус, періодичність та обсяг, виходить двічі на рік під назвою "Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка" (журнал). Журнал розміщено в різних наукометричних, бібліографічних базах, каталогах та пошукових системах : IndexCopernicus (ICV 2015 41,06; ICV 2016 62,33), РІНЦ, Polish Scholarly Bibliography, CiteFactor, ResearchBible, Google Scholar, MIAR (ICDS 1,3), General Impact Factor (GIF), Journal Factor, PBN, USJ. Редакційна колегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу, розширенням кола популяризації видання, забезпеченням представленості інформації про видання у провідних бібліографічних, наукометричних базах та міжнародних каталогах світу.

Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Серед основних напрямків діяльності ПДАТУ - наукова робота і, зокрема, видання наукової літератури. Співробітники вузу вже багато років випускають власні наукові праці і є авторами статей нашого наукового видання.

Видання випускається з 1995 року.

Перші випуски було присвячено проблематиці реформ в аграрному секторі країни, відповідною була й назва видання "Аграрна наука - селу".

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ №9907 від 1.06.2005 р.

Формування та видання Збірника наукових праць здійснюється відповідно до Порядку формування Переліку фахових видань України та включене до Переліку фахових видань в розділах:

 1. Cільськогосподарські науки
 2. Технічні науки
 3. Економічні науки

Науково-практичне видання призначене для широкого висвітлення актуальних проблем сільського господарства, економіки та технічного розвитку.

МІСІЯ ЗНП ПДАТУ - на основі акумулювання новітніх знань здійснювати внесок у розвиток сучасної науки за допомогою надання науковій та практичній спільноті високопрофесійного форуму для поширення результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі сільськогосподарських, технічних, економічних наук, що розширюють і поглиблюють розуміння найважливіших проблем, з метою розвитку кадрового потенціалу вітчизняної науки, забезпечення активної підтримки, широкого розповсюдження і просування в колах професійної аудиторії результатів наукових досліджень.

Ми сприяємо ефективним професійним комунікаціям серед наших авторів і читачів, задовольняючи їх інформаційні потреби, і, тим самим, надаємо їм можливість працювати більш ефективно.

Розроблена редколегією концепція передбачає активне використання усього простору електронного сайту для просування актуальних матеріалів, які публікуються незалежно від черговості виходів у світ номерів журналу.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Журнал приймає до публікації наукові праці з технічних, cільськогосподарських, економічних наук. Видання засноване з метою пошуку і розповсюдження нових наукових знань.

Видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Редакційна колегія не публікує публіцистичні, популярні та навчальні тексти, рекламу та інші непрофільні матеріали.

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

Редакція гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

ОПУБЛІКОВАНИЙ МАТЕРІАЛ

Інтерес для журналу представляють матеріали:

 • відповідні тематичним профілем та рубриках журналу;
 • що містять чіткий опис проблеми і аргументований авторський варіант її дозволу;
 • оригінального характеру (підготовлені авторами самостійно і раніше не опубліковані);
 • що володіють дослідницької новизною (грунтуються на результатах власного наукового дослідження і презентують нові наукові знання);
 • що мають науковий стиль викладу (загальна мовна грамотність, логічність, послідовність, ясність, спеціальна термінологія, наявність посилань тощо.).

У виданні без виплати авторського гонорару публікуються актуальні, оригінальні, об'єктивні й обґрунтовані наукові матеріали.

Видання публікує і використовує матеріали на підставі ліцензійних договорів (заявок на опублікування), укладених з авторами.

Редакційна колегія вправі редагувати найменування та текст наукового матеріалу, список використаних джерел.

До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність.

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку. Автор має право подати до Редакції лише одну наукову статтю в один випуск.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Наш журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics та базована на принципах Budapest Open Access Initiative.
Редколегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу та розширенням кола популяризації видання.
Видання є рецензованим. В якості рецензентів виступають визнані кваліфіковані вітчизняні та зарубіжні фахівці у відповідних галузях науки.

Роботу з формування і опублікуванню журналу проводить редакційна колегія, до складу якої входять вітчизняні та зарубіжні фахівці. Редакційна колегія забезпечує рецензування всіх наукових матеріалів, дотримання авторами правил оформлення статей.

Автори, рецензенти, редакційна колегія і видавництво дотримуються положень журнальної етики.

Бажання і можливість автора врахувати обгрунтовані рекомендації рецензента враховуються при ухваленні рішення про опублікування наукового матеріалу.
На основі рецензування редакційна колегія приймає рішення:

 • про опублікування наукового матеріалу;
 • про доопрацювання наукового матеріалу;
 • про відхилення наукового матеріалу.

Прийняте рішення по електронній пошті доводиться до відома автора.
Рішення про доопрацювання або відхилення наукового матеріалу повинне бути вмотивованим.

АРХІВУВАННЯ

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ АВТОРІВ

Автори рукописів повинні упевнитися в тому, що вони представили повністю оригінальний матеріал, а у разі використання при його підготовці інших робіт - оформили відповідні бібліографічні посилання.

Авторами публікації можуть виступати лише особи, які внесли значний вклад у формування ідеї роботи, її розробку, виконання або інтерпретацію. Всі ті, хто вніс значний внесок, мають бути позначені як співавтори.

У випадках, коли учасники дослідження внесли істотний внесок з певних питань дослідження, вони повинні бути вказані як особи, які внесли значний внесок у дане дослідження. Автору завжди необхідно визнавати внесок інших осіб в тій проблемі, якій присвячено рукопис.

Автори повинні посилатися на публікації, які мають істотне значення для підготовки рукопису. Дані, отримані в приватному порядку, а також інформація, отримана з конфіденційних джерел, не використовуються без письмового дозволу їх джерел.

Автори, що публікують підсумки оригінальних досліджень, повинні надавати достовірні результати виконаної ними роботи поряд з відомостями про їх об'єктивне обговорення в професійному середовищі.

При виявленні автором істотних помилок або неточностей в публікації, автор повинен повідомити про це в редакційну колегію та взяти участь у реалізації заходів, спрямованих на їх усунення. При надходженні такої інформації від третіх осіб автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ

1. Стандарт авторства
Авторство має бути обмежене лише тими, хто вніс значний внесок в одержання результатів дослідження (розробка концепції, наукової ідеї та інш.). Автор, який представляє редакції рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх співавторів, що вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції для публікації.

2. Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій)
Автор не повинен подавати до редакції рукопис раніше опублікованої статті. Він не повинен також подавати рукопис однієї і тієї ж за змістом статті в редакції декількох журналів одночасно. Подача рукопису одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятною.

3. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання
Автор зобов'язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати ці дані протягом розумного часу після публікації.

4. Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату Автор повинен представити в редакцію абсолютно оригінальну статтю. Якщо він використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то таке використання має бути належним чином оформлене (лапки, виноска на джерело цитування, вказівка оригінального джерела в бібліографічному списку до статті).
Плагіат в будь-якій формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора.

5. Стандарт підтвердження джерел
Автор повинен в бібліографічному списку правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження. Джерела, на які є виноски в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел (розмова, листування, обговорення з третіми особами та ін.) не повинна використовуватися. Приклад оформлення джерел за ДСТУ наведено нижче.

6. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах
Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у вже опублікованої статті, то він зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки. Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов'язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Основний текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

ПОШТОВА АДРЕСА

32300, Khmelnytskyi region, Kamianets-Podilskyi, Shevchenko street, 13

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Наталія Вікторівна Семенишена
(Nataliia Semenyshena)

провідний редактор
Подільський державний аграрно-технічний університет
32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Шевченка, 13

: +38(097) 510 36 80
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.