Рекомендовано до опублікування Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

Сучасні умови господарювання вимагають нових підходів до управління та адміністрування. Відповідно для ефективного управління необхідно раціональне бачення і розуміння як теорії, так і практики.

Кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету 4 травня 2020 року було проведено VІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва економічного факультету та активної співпраці з вітчизняними і  закордонними навчальними закладами та науковими установами.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з'ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку виробничої сфери та інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів, структурних змін ринку, проблем менеджменту, маркетингу, публічного та ділового адміністрування, виявлення аспектів інноваційного розвитку бізнес-структур та проблемних питань управління людськими ресурсами, підготовки фахівців, якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.

До оргкомітету конференції надійшло 107 тез доповідей від 100 авторів. Конференція відбулась на високому науковому рівні завдяки участі представників 19 вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів і наукових установ, серед яких:

 • Подільський державний аграрно-технічний університет;
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
 • Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (нині Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут");
 • ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей»;
 • ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»;
 • Белорусский государственный аграрный технический университет;
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
 • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 • ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»;
 • Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • University of Agriculture in Krakow;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Academia Leona Kozmiskiego Warszawa, Polska;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;
 • Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету.

Підсумки наукових пошуків учасників конференції рекомендовані до опублікування Вченою радою ПДАТУ (Протокол №9 від 26.05.2021 р.) та розміщені у формі електронного збірника матеріалів конференції в PDF-форматі на сайті pdatu.edu.ua

Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
д-р. екон. наук, професор
Алла Чикуркова