Засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм 051 «Економіка» першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

З метою проведення моніторингу освітніх програм та підсилення практичної спрямованості підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка» 17 лютого 2023 року кафедрою економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності було проведено засідання робочої групи. Гарант освітніх програм, науково-педагогічні працівники кафедри, студенти, випускники та стейкхолдери обговорили результати анкетування щодо організації освітнього процесу, політики академічної доброчесності та якості освітнього середовища, в якому взяли участь здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Розглянуто пропозиції щодо якості освітніх програм усіх рівнів та обговорено каталоги вибіркових дисциплін освітньої програми «Економіка» усіх рівнів.

У процесі засідання робочої групи відбулась конструктивна дискусія, результатом якої були рекомендації включити навчальну дисципліну «Вступ до фаху» до обов’язкового компонента фахової підготовки для здобувачів ОС «Бакалавр», а також підтримка відповідності проєкту ОПП стандартам вищої освіти спеціальності «Економіка». Запропоновано змінити назву дисципліни «Академічне письмо» з метою поглиблення вивчення основ академічної доброчесності на «Академічне письмо та доброчесність» у новій редакції ОП. З метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності та комунікативної компетентності нашої молоді, що є необхідними уміннями в економічній діяльності, випускники запропонували включити до обов’язкового компонента загальної підготовки  навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Також вони відмітили логічну послідовність компонента ОП.

Роботодавці Олександр БІЛИЙ, голова селянського (фермерського) господарства «С-Іванна», кандидат сільськогосподарських наук, Микола ПРУДИВУС керівник ФОП «Прудивус МП», Сергій БОГАЧИК директор філії «Кам'янець-Подільська» ТОВ СП «Нібулон», Валентина ДМИТРИК директор ВСП «Шепетівський фаховий коледж  ЗВО «ПДУ» виступили з питань аналізу ринку праці та висловили  пропозиції щодо набуття вмінь правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності, а для посилення результативності внести зміни по термінах проведення практичної підготовки.

 Інформацію підготувала
завідувач кафедри економіки, підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА