Приймаються матеріали для опублікування в журналі «Інноваційна економіка»

З серпня 2012 р. Подільський державний аграрно-технічний університет є засновником Всеукраїнського нау-ково-виробничого журналу «Інноваційна економіка» (співзасновники: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НА-АН).

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. №1-05/2 як наукове фахове видання України.

Виходить 1 раз на місяць.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:
1. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства
2. Економіка та конкурентоспроможність підприємств
3. Економічна політика регіонального розвитку і місце-ве самоврядування
4. Економіка природокористування та екологізація на-вколишнього середовища
5. Демографія, зайнятість населення і соціально-економічна політика
6. Маркетинг і ринкові відносини
7. Фінансово-кредитна і грошова політика
8. Статистика, облік, аналіз та аудит
9. Інформаційні технології та економічна безпека

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі
«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»