Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти

Викладацький склад

 

 

Номер телефону: (03849) 6–83–63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історія кафедри

У квітні 1919 року в складі Кам'янець-Подільського державного українського  університету був створений сільськогосподарський факультет. Викладання історії України, історії української культури зайняло вагоме місце серед спеціальних дисциплін. Історію України на факультеті викладав професор В.О. Біднов, який співпрацював із видатними   українськими істориками Д.І. Дорошенком  і  Д.І. Яворницьким.

У 20-ті роки ХХ ст. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті читались ідеологічні курси лекцій з історії класової боротьби, історії революційних рухів, пролетарської революції. Серед викладачів-суспільствознавців були відомі особи. Це поет І.Ю. Кулик - активний діяч Західноукраїнської революції 1918-1919 рр., а пізніше Р.Р. Заклинський - директор музею Т.Г. Шевченко в м. Києві.

Після відновлення діяльності Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту в січні 1955 року було створено кафедру марксизму-ленінізму. З 1955 по 1973 роки кафедру очолювали доценти  І.А. Забайрачний, І.А. Мотенко, П.М. Гаман та професор А.Г. Ткачук.

1978 р. став роком створення  кафедри марксистсько-ленінської філософії (завідувачі – канд. філос. наук, доценти О.П. Чуприна, О.В. Білецький, М.Д. Попович) та наукового комунізму і історії КПРС (завідувач – канд. іст. наук, доц.  В.М. Голєв).

В 1983 р. на базі кафедри наукового комунізму і історії КПРС створено дві кафедри: наукового комунізму (з 1990 р. – теорії соціалізму), якою завідували доценти В.М. Голєв і І.Ф. Поліщук, та історії КПРС (з 1990 р. – політичної історії), якою завідували доценти А.В. Ткачук  і  М.І. Алєщенко.

У січні 1991 р. вищеназвані кафедри об'єднали в кафедру історії, соціології і політології (з жовтня 1999 р. вона називалася кафедрою педагогіки і соціальних дисциплін), яку очолювали М.І. Алєщенко і О.С. Каденюк. У 2004 році кафедра знову стала називатися кафедрою історії, соціології і політології (завідувач – доктор історичних наук, професор О.С. Каденюк). Паралельно цьому, у 1991 р. кафедру марксистсько-ленінської філософії було перейменовано на кафедру філософії та культурології (завідувачі – доценти  І.В. Демчик і М.Д. Попович).

14 вересня 2010 року шляхом об'єднання кафедри історії, соціології і політології з кафедрою філософії і культурології було створено нову кафедру – кафедру історії і філософії. Завідувачем кафедри був призначений док.  істор. наук, проф. О.С. Каденюк. З 27 жовтня 2011 року кафедрою завідував канд. філос. наук, доц. М.Д. Попович.

У різні часи на кафедрі працювали доктори філософських наук, професори В.С. Горський, К.К. Жоль, О.Я. Лисенко,  А.М. Лой, Ю.В. Кушаков, В.П. Ключніков, доктор педагогічних наук, професор В.П. Струманський, доктор історичних наук, професор А.Г. Ткачук, кандидати наук, доценти М.І. Алєщенко, О.В. Білецький, Л.В. Білецька, С.О. Борисевич (нині доктор історичних наук, професор), Л.А. Гвоздєва, І.К. Довганюк, В.Г. Дубіцька, І.В. Демчик, В.М. Євтушенко, Г.М. Казієва, О.П. Ляска, А.М. Мамалига, Н.І. Маркус, В.П. Ланєвський, Є.С. Латер, Р.П. Ростикус, О.Ф. Осєтров, В.С. Рєзник (нині доктор соціологічних наук, професор), С.А. Руденко, А.Ю. Скрипник, Ю.Н. Скрипник, В.Г. Романюк, Л.В. Романюк (нині доктор психологічних наук), А.В. Ткачук, І.П. Торунцов, В.Г. Шилін, О.В. Шиліна, викладачі Г.І. Білозьорова, П.І. Діляновський, М.М. Пантилей, В.С. Конфітовський, А.С. Корженівський, А.В. Ляпота,  В.В. Гула., К.І. Демчик , Я.Г. Козаченко, Й.О. Ляхнович, В.І. Смолінський, О.М. Палилюлько.

Важливо відмітити, що правничі дисципліни почали викладатися в інституті з кінця 1960-х років на кафедрах експлуатації та охорони праці (1970-1979 рр.), охорони праці та радянського права (1979-1995 рр.).

У квітні 1977 р. в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті була створена кафедра політекономії, на базі якої  у червні 1995 р., внаслідок реорганізації була  створена кафедра економічної теорії, бізнесу і права. За кількістю викладачів і учбовим навантаженням (більше 20 000 годин на рік) кафедра була однією з найбільших в академії.

З роками збільшувалася кількість дисциплін бізнесового і правничого напрямків, тому назріла необхідність виділити їх в склад самостійних кафедр. Рішенням ради на той час Подільської державної аграрно-технічної академії в серпні 2002 р. була створена кафедра менеджменту і маркетингу та кафедра економічної теорії і права, яку очолив канд. економ. наук, доц.  О.В. Ковтун. З 2005 по 2015 роки кафедру очолювала  канд. екон. наук, доц.  Л.А. Загнітко.

Кафедра економічної теорії і права забезпечувала навчальний процес студентів всіх спеціальностей Подільського державного аграрно-технічного університету з вивчення як економічних, так і правничих дисциплін. В склад кафедри увійшли викладачі правничих дисциплін П.Т. Басюк, О.С. Бігун, А.В. Вдовичинський, Т.С. Подорожна,  Д.В. Кіріка, А.П. Кріль, Т.С. Цвігун, Л.С. Мельник, Ю.І. Ковальчук та ін., забезпечуючи  викладання  таких дисциплін як: правознавство, конституційне право, фінансове право, підприємницьке право, трудове право та законодавство, господарське право та законодавство, законодавство і право в АПК, правове забезпечення контрольно-ревізійної діяльності, транспортне право, аграрне право, екологічне право та ін.

7 травня 2015 р. на базі кафедри історії і філософії була створена кафедра історії, філософії та права, а 4 вересня 2017 р. шляхом об'єднання кафедри історії, філософії та права із кафедрою іноземних мов була створена кафедра соціально-гуманітарних дисциплін у складі навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки. Завідувачем кафедр залишався док. філос. наук, проф. М.Д. Попович.

З лютого 2019 р. створена і функціонує в складі навчально-наукового інституту дистанційної освіти кафедра теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін, яку очолила канд. юрид. наук, доц. Д.В. Кіріка.

Наразі на кафедрі викладаються: філософія, філософія науки, філософія та методологія науки, філософія науки і техніки,  історія України, історія української культури, аграрна історія України,  політологія, соціологія, етика і естетика, логіка, конфліктологія, політичні та соціальні студії, право, правознавство, основи конституційного права, аграрне право, фінансове право, договірне право, транспортне право, господарське і трудове право та законодавство, законодавство і право в АПК,  правове регулювання господарських відносин в АПК та ін.

Кафедра здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей та освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", наукового ступеня "доктор філософії" відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Концепції гуманітарної освіти України", а також на основі принципів ЮНЕСКО, згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою - це високоосвічена, культурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, котрий має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

Науково-дослідну роботу на кафедрі проводять 2 доктори наук,  5 кандидатів наук.  Викладачами кафедри опубліковано близько 30 навчальних посібників, 100 методичних рекомендацій щодо вивчення правничих та соціально-гуманітарних дисциплін. За 2000-2018 рр. викладачами кафедри опубліковано близько 20 монографій та понад 500 статей в іноземних наукових виданнях, виданнях України що включені до міжнародних наукометричних баз та наукових фахових виданнях України.

Викладачі кафедри активно проводять  культурно-виховну роботу у формах організації та проведення тематичних вечорів, бесід, науково-практичних конференцій, тематичних екскурсій, зустрічей з видатними особистостями, бійцями АТО, здійснюють волонтерство, патронаж тощо.

Робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

Тема НДР:  Трансформація суспільних відносин та суспільної свідомості в умовах демократизації суспільства та реформування економіки в Україні

Розділи теми НДР:

 • Соціально-економічні зміни в українському селі у XX – поч. ХХІ ст.
  Керівник – доктор історичних наук, професор Каденюк О.С.
 • Аксіологічні та комунікативні засади функціонування культури
  Керівник – доктор філософських наук, професор Попович М.Д.
 • Українська культура в контексті європейської культури: історія і сучасність.
  Керівник – канд.іст.наук, доц. Нестеренко В.А.
 • Політико-правові, історичні та соціокультурні проблеми організації і функціонування об'єднаних територіальних громад.
  Керівник – канд.юрид.наук, доц., зав. каф.  Кіріка Д.В.

Науково-дослідна робота НПП кафедри

 • Опублікування  статей за кордоном;
 • Опублікування монографій;
 • Опублікування статей у виданнях, що індексуються у міжнародних ауко метричних базах Scopus, Web of Science;
 • Опублікування статей у наукометричних  виданнях України ( Index Copernicus та інших);
 • Опублікування  статей у фахових  виданнях України;
 • Участь у наукових конференціях за кордоном з публікацією  5 тез доповідей;
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях;
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів з оприлюдненням та публікацією робіт;
 • Робота НПП кафедри в архівах та бібліотеках України.