Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін

Department of Ecology and General Biological Subjects

Положення про кафедру

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал
Положення про кафедру

Контакти:
32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька обл.
Тел. (03849) 68329
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру екології і загальнобіологічних дисциплін створено в 2021 року після відповідної реорганізації кафедри агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін, яку очолював кандидат хімічних наук Роговик Л.Й  і кафедри екології, карантину і захисту рослин, якою завідував доктор сільськогосподарських наук, професор Бахмат О.М. Вона є випусковою за спеціальністю «Екологія». Кафедра забезпечує виконання освітньої програми вищої освіти на рівні бакалавр, магістр, відповідає за рівень підготовки фахівців, розробку навчальних планів, забезпечення програм, керівництво виробничою практикою, організацію роботи екзаменаційних комісій.

Підготовка фахівця-еколога на сучасному етапі є одним із завдань, яких фахівців буде підготовлено в нашій країні, значною мірою залежить майбутнє народу і суспільства. Отримуючи спеціальність еколога, фахівці зможуть безпосередньо здійснювати професійну діяльність у сфері охорони і збалансованого використання природних ресурсів.

На кафедрі науково-педагогічні працівники виконують навчальне навантаження хімічних та біологічних дисциплін для здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування, інженерно-технічного факультету, факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.

З кафедри хімії походить історія кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін. У різні роки кафедру хімії очолювали доценти М.Я. Шлякман (1955-1962), С.П. Оліфіренко (1962-1977), А.І. Каретник (1977-1981), Л.Й. Роговик (1981-2005), Т.В. Коваль (2005-2010), Т.М. Приліпко (2011-2015). У 2015 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу на базі кафедри хімії було створено кафедру агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін.

Свою історію кафедра екологічного спрямування розпочала в 1991 році із заснуванням кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Її очолював кандидат біологічних наук, доцент Гищук В.П. В 2002 році кафедра була реорганізована в кафедру загальної біології, екології та моніторингу навколишнього середовища, а в 2005 році в кафедру екології та моніторингу навколишнього середовища, яку очолював професор Шелудченко Б.А.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» почали здійснювати ще з 2003 р року в Інституті агротехнологій. Згодом у 2008 році було організовано кафедру моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування, після відповідної реорганізації кафедри екології та моніторингу навколишнього середовища. У 2008 р. відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Згодом у 2010 році була створена кафедра екології та захисту рослин, яку очолила доктор сільськогосподарських наук, професор Шевчук В.К. У 2014 р. була створена кафедра екології та збалансованого природокористування, а у 2018 р. реорганізовано в кафедру екології, карантину і захисту рослин.

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри багатопланова і досить обширна. Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Хімія
 • Органічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Ботаніка
 • Агрометеорологія
 • Фізіологія
 • Мікробіологія
 • Агроекологія
 • Основи екології
 • Загальна мікологія
 • Фізіологія рослин
 • Вступ до фаху
 • Біологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Стратегічна екологічна оцінка
 • Основи сталого розвитку
 • Моніторинг довкілля
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 • Екологічна безпека
 • Фізична екологія
 • Основи органічного агровиробництва
 • Техноекологія
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Основи наукової діяльності
 • Хімічна екологія
 • Радіоекологія
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Урбоекологія
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Екологічна географія
 • Екологія промислового виробництва та транспортно-комунікаційних систем
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Міжнародна екологічна діяльність
 • Екологія агроландшафтів
 • Загальна екологія
 • Заповідна справа
 • Моніторинг довкілля
 • Промислово-транспортна екологія
 • Екологія людини
 • Гідрологія
 • Ландшфтна екологія
 • Методика наукових досліджень
 • Стратегія сталого розвитку
 • Екологічна раціоналізація сучасних технологій
 • Інтелектуальна власність
 • Екологічна паспортизація земель
 • Конструктивна екологія
 • Еколого-ландшафтне проектування
 • Методологія і філософія викладання профільних дисциплін
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Аналіз і оцінка екологічних ризиків
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Експертна діяльність в екології
 • Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
 • Рекультивація екологічно небезпечних територій
 • Біохімія плодів, овочів та винограду

Методична робота

З метою методичного забезпечення викладання навчальних  дисциплін на  основі  діючих  освітньо-професійних програм,  розроблені робочі програми викладачів, де враховано міжпредметні зв'язки. З більшості  дисциплін  розроблені і надруковані посібники, методичні рекомендації до практичних та лекційних занять,  розроблені тексти лекцій.  На кафедрі працює щомісячний науково-методичний семінар з проблем управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у рецензуванні авторефератів кандидатських дисертацій та різних науково-методичних посібників, підвищуючи у такий спосіб і свій фаховий рівень.

Для професійної підготовки майбутніх фахівців розроблено різні види самостійних робіт, які сприяють формувати уміння працювати з спеціальною літературою професійно-орієнтованих та фахових дисциплін. Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину за допомогою платформ Moodle, Zoom.

Підвищенню якості навчального процесу шляхом впровадження новітніх освітніх інноваційних технологій сприяє  співпраця з провідними високоефективними установами, підприємствами, господарствами будь-якої форми власності в регіоні та області. Оскільки сьогодення диктує свої умови, за якими випускник повинен відповідати критеріям провідних роботодавців та бути затребуваним на ринку праці.

Наукова робота

Поряд з навчальною роботою із завдань кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів-екологів в області екологічної експертизи, контролю і прогнозування стану навколишнього середовища в умовах активної господарської діяльності людини. Тому наукова підготовка включає теоретичні та практичні знання і уміння, а також навики фахових  дисциплін.

При кафедрі систематично функціонують наукові гуртки. Щорічно  виконуються роботи на конкурси студентських наукових робіт, доповідаються виступи на наукових студентських конференціях.  Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами докторських і кандидатських дисертацій, беруть безпосередню участь та організовують конференції, обмінюючись досвідом і результатами наукового пошуку.

У межах своєї наукової діяльності кафедра співпрацює з промисловими підприємствами, науково-дослідними установами із питань, пов'язаних із розробкою та екологічною експертизою проектів, моніторингом та оцінкою впливів виробничої діяльності на довкілля, захистом навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. 

Напрями наукових досліджень:

 1. Агроекологічне обґрунтування та розробка адаптивних технологій вирощування біоенергетичних культур.
 2. Розробка та удосконалення екологічних і агротехнічних заходів адаптивної сортової технології вирощування сої в Лісостепу західному»
 3. Вплив екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур на їх продуктивність.
 4. Агроекологічне і теоретичне обґрунтування біологічної фіксації азоту та продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного.
 5. Ресурсозберігаючі технології вирощування проса.
 6. Використання біопрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур.
 7. Утилізація рослинних решток.
 8. Обґрунтування елементів технології вирощування с.-г. культур на їх продуктивність.
 9. Удосконалення навчального процесу при викладанні хімічних і біологічних дисциплін.
 10. Агроекологічні і біологічні основи введення гречки татарської в культуру в умовах західного Лісостепу України.
 11. Технології вирощування круп'яних культур.

За наукову роботу «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої, в господарствах Хмельницької області» нагороджені дипломами Хмельницької обласної ради професори – Бахмат О.М. та Чинчик О.С.

Доцент Плахтій Д.П. нагороджений подякою МОН України та грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молодої людини та формування особистості майбутніх фахівців факультету агротехнологій і природокористування, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у поза навчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою.

Ведеться профорієнтаційна робота,  проведення днів відкритих дверей, поширення інформації спеціальності серед учнівської молоді. Колектив кафедри дбає про всебічний розвиток студентів, заохочуючи їх науковий пошук, звертаючи увагу на ідейно-патріотичне виховання молодого покоління.