Стратегія міжнародної діяльності

Аналіз проблеми, на вирішення якої спрямована стратегія

За останні роки економіка України надзвичайно потерпає від глибоких структурних деформацій і значно відстає у розвитку від інших європейських країн. Таку ж тенденцію спостерігають й на ринку освітніх послуг. Недостатній рівень державної підтримки вищих навчальних закладів України, зменшення кількості абітурієнтів викликане демографічною ямою залишаються глобальними проблемами для усіх вищих навчальних закладів України.

Зрозуміло, що в найближчі роки виживуть лише найсильніші - вузи, які зможуть зрозуміти, як вийти на передову світової освіти і зберегти там свої позиції. Для цього їм необхідна реальна автономія, головні складові якої - високий рівень наукових досліджень і висока затребуваність випускників, а також наявність стратегії розвитку на десятки років вперед.

Отже, розширення міжнародної діяльності є одним із способів вирішенням цих проблем. Адже, перетворення міжнародної наукової діяльності на реальний інструмент стабілізації та підйому вітчизняної освіти й нарощування науково-технічного потенціалу університету в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства дозволить зробити ЗВО «Подільський державний університет» привабливим для абітурієнтів та науковців. Посилення впливу європейських і світових цінностей на освітню та наукову сферу університету сприятиме формуванню додаткових можливостей в усіх напрямах діяльності університету.

Стратегування у вищій освіті - це спосіб "витягування" країни до майбутнього.

Стратегія міжнародної діяльності університету формує нову психологічну готовність сприймати міжнародну співпрацю ЗВО «ПДУ» не як окремий вид діяльності, а як невід'ємну складову роботи кожного структурного підрозділу університету, направлену на наповнення бюджету та підвищення його авторитету в науковому просторі.

Мета, завдання та напрями стратегії міжнародної діяльності

Стратегічний напрямок міжнародної діяльності ЗВО «ПДУ» визначає мету, завдання, спільні принципи й організацію заходів з міжнародного співробітництва в університеті на період з 2017 до 2020 року (відповідно до термінів реалізації Стратегії Розвитку ЗВО «ПДУ»).

Стратегія міжнародної діяльності ЗВО «ПДУ» є основою для перспективного, поточного планування роботи по міжнародній співпраці, проведення відповідної політики, вирішення організаційних, фінансових і кадрових питань управління міжнародною діяльністю університету.

Завданнями стратегії міжнародної діяльності є:

- координація діяльності деканатів, кафедр, інститутів та структурних підрозділів університету пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві;

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;

- підвищення якості підготовки кадрів і за рахунок цього – підвищення авторитету ЗВО «ПДУ» на світовій та вітчизняній науковій арені;

- диференціація і розширення міжнародного співробітництва ЗВО «ПДУ» у регіонах світу;

- розширення співдружності з Європейськими країнами, державами СНГ, країнами Сходу;

- створення в університеті середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності.

На сьогодні міжнародна діяльність університету охоплює такі напрями:

 1. Міжнародна студентська мобільність, практика та стажування студентів на аграрних підприємствах різних країн світу, стажування викладачів у провідних європейських вузах;
 2. Науково-дослідна робота;
 3. Культура та спорт.

Міжнародна студентська мобільність, академічні обміни та навчання іноземців

Мета: створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і студентів університету; постійне забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, що володіють міжнародним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості знань, навчання іноземців.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

 • Залучення науковців, фахівців закордонних університетів та провідних фірм з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів ЗВО «ПДУ»;
 • Здійснення заходів спрямованих на досягнення студентами, аспірантами, науковими та науково-педагогічними працівниками університету рівня знань іноземної мови, який є достатнім для участі у міжнародних навчальних і наукових програмах;
 • Організація навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами й викладачами з навчальними та науковими закордонними закладами, з якими підписані договори про співробітництво;
 • Активізація рекламної компанії університету за межами України через публікацію інформації в буклетах, міжнародних та інтернет-виданнях, альманахах, професійних фахових виданнях;
 • Організація зустрічей з видатними іноземними вченими, лауреатами міжнародних премій;
 • Активізація роботи участі студентів та наукових, науково-педагогічних працівників університету у міжнародних спортивних та культурних заходах (міжуніверситетських, професійних конкурсах та змаганнях).
 • Забезпечення можливості навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках програм UNESCO, DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах й проектах;
 • Організація мовних практик для студентів за кордоном та участь студентів у Літніх школах за професійним спрямуванням;
 • Впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними вищими навчальними закладами при підготовці бакалаврів та магістрів;
 • Участь студентів, магістрів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників університету у Державній програмі мобільності;
 • Організація мовних проектів на базі утвореного при ЗВО «ПДУ» англомовного дискусійного клубу English Speaking Club за участю спеціально запрошених волонтерів - носіїв мови;
 • Участь наукових робіт студентів в конкурсах, які фінансуються Міжнародними фондами;
 • Розробка програм спільних освітніх курсів із зарубіжними ВНЗ - партнерами, призначених для навчання студентів ЗВО «ПДУ» у провідних навчальних закладах Європи з перспективою отримання подвійного диплому міжнародного рівня;
 • Організація практики (стажування) студентів ЗВО «ПДУ» на закордонних аграрних підприємствах;
 • Розширення кола додаткових освітніх послуг, які також можуть надаватися іноземним громадянам (підготовчі курси для навчання іноземних громадян українською та російською мовами, частковий та повний курс навчання за ОКР «бакалавр» та ОКР «магістр», наукове стажування, бакалаврські та магістерські практики).

Співпраця в галузі науково-дослідної роботи

Мета: Інтеграція університету як рівноправного партнера в міжнародний науково-освітній простір, забезпечення стійких зв'язків із зарубіжними суб'єктами партнерства в науково-дослідній області; досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності; вихід на світовий ринок наукомістких технологій і науково-технічної продукції.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

 • Збільшення кількості запитів до міжнародних фондів на фінансування наукових проектів, грантів;
 • Участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників університету у міжнародних та закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;
 • Друк наукових статей викладачів університету у міжнародних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз, рекомендованих МОН;
 • Збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу університету у редакційних колегіях закордонних наукових видань;
 • Висвітлення наукових досягнень університету на міжнародному рівні під час участі у міжнародних заходах, організованих як на території України, так і за її межами;
 • Взаємного обміну науковою і науково-технічною інформацією, використання міжнародних інформаційних фондів та систем;
 • Підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на основі відповідних угод;
 • Участі у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, науково-педагогічними працівниками і здобувачами, з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;
 • Проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та виставкових заходів;
 • Провадження спільної видавничої діяльності та обмін науковою друкованою продукцією.

Співпраця в галузі культури та спорту

Мета: орієнтація університету на поетапне формування ефективної моделі розвитку культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечення стійких зв'язків із зарубіжними суб'єктами партнерства в галузі культури та спорту.

Для цього необхідно вирішення таких завдань:

 • організація заходів з метою кращого ознайомлення українських громадян з іноземною культурою та іноземних громадян – з українською;
 • організація заходів з метою формування загальнолюдських цінностей та міжнаціональної поваги;
 • розробка організаційних та виховних заходів для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу;
 • обмін запрошеннями для участі у фестивалях, конкурсах та інших культурно-масових заходах, що проводяться навчальними закладами;
 • проведення спільних змагань між спортсменами навчальних закладів.

Реалізація стратегії міжнародної діяльності

Міжнародну співпрацю в університеті координує відділ міжнародних зв'язків ЗВО «ПДУ». Відділ реалізує та розвиває програми залучення іноземних студентів до навчання в Університеті, здійснює організаційну підтримку процесу їхнього навчання, та перебування в Україні проводить інформаційно-пошукову, аналітичну діяльність та методичну допомогу факультетам та підрозділам університету у реалізації положень програми.

Проректори та декани факультетів є відповідальними за реалізацію положень стратегії міжнародної діяльності, координують міжнародну діяльність кафедр факультету, сприяють міжнародній мобільності студентів та викладачів, поширюють відповідну інформацію серед студентів, викладачів та співробітників.

Заходи:

Відповідальні:

1.

Розробка щорічних планів міжнародних заходів університету з вказівкою на передбачені витрати на їхню реалізацію

відділ міжнародних зв'язків, керівники підрозділів

2.

Підвищення ефективності моніторингу міжнародної діяльності університету:

- впровадження єдиного порядку відряджання за кордон НПП і студентів університету;

- впровадження єдиних форм звітності за підсумками відряджень;

- впровадження єдиного порядку підписання міжнародних угод будь-якого рівня підрозділами університету;

- посилення контролю за міжнародною діяльністю підрозділів і учених університету;

- призначення на факультетах університету з числа заступників деканів координаторів міжнародних зв'язків - контактних осіб для відділу міжнародних зв'язків

відділ міжнародних зв'язків

3.

Оптимізація фінансового забезпечення міжнародної діяльності університету:

- підвищення фінансово-матеріальної віддачі кожного міжнародного проекту університету;

- створення фонду розвитку міжнародної діяльності на основі консолідації бюджетних і позабюджетних коштів

науковий відділ, відділ міжнародних зв'язків, науково-дослідні лабораторії

ректорат університету

4.

Інформаційно-рекламна підтримка міжнародної діяльності університету:

- оперативне і систематичне висвітлення результатів міжнародної діяльності на сайті університету, міських і обласних ЗМІ;

- участь у виставках-презентаціях, рекламних кампаніях і роботі комісій та форумів різного рівня, присвячених міжнародній діяльності вузів

науковий відділ, відділ міжнародних зв'язків, інформаційно-комп'ютерний центр

 

Очікувані результати реалізації стратегії міжнародної діяльності

Ефективність реалізації Стратегії міжнародної діяльності ЗВО «ПДУ» можна оцінити по виконанню та досягненню таких завдань:

 • Максимальне використання потенційних можливостей і ресурсів університету для досягнення результатів по всіх напрямах і аспектах міжнародної діяльності;
 • Проведення моніторингу існуючого стану і потенційних можливостей міжнародної співпраці на факультетах, кафедрах і підрозділах університету, залучення їх до розширення міжнародної освітньої і наукової співпраці ЗВО «ПДУ»;
 • Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для реалізації основної мети і завдань міжнародної діяльності: розвиток інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, створення інформаційних взаємозв'язків між інформаційною системою міжнародної служби і інформаційною системою університету;
 • Розширення міжнародних контактів, необхідних для забезпечення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи університету.
 • Підвищення якості підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а також розширення кругозору шляхом їх професійного росту та підвищення свідомості за допомогою участі у міжнародних програмах та проектах.
 • Підвищення рейтингу університету за рахунок збільшення вагомості індексу «Міжнародна діяльність»;
 • Активізація роботи вступу університету у міжнародні освітні асоціації, організації, програми, фонди у формі повного або асоційованого членства. Розповсюдження рекламної інформації про наукові, освітні, культурні здобутки та досягнення університету серед міжнародних фондів, асоціацій, університетів-партнерів;
 • Розширення географії міжнародного співробітництва університету через підписання договорів про міжнародне співробітництво з освітніми і науковими установами та підвищення результативності міжнародного співробітництва на рівні кафедр, факультетів, університету в цілому.