2261

Поліщук Анастасія Василівна

Науковий ступінь:  Ph.D. (доктор філософії)

: +380987743125
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5488-1224
Scholar
ResearchGate
Scopus
WoS

Місце і дата народження:
30 травня 1995 року в с. Хролин Шепетівського району Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. В 2018 році закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка за спеціальністю «Середня освіта» та здобула професійну кваліфікацію магістр, філолог, викладач мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, вчитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури з відзнакою.

У 2019 році закінчила магістратуру Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Професійна освіта» з відзнакою.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерії у закладах вищої освіти» захистила у 2022 році в Хмельницькому національному університеті.

Напрям наукового дослідження:

«Сучасні технології в навчанні іноземної мови».

Викладає навчальні дисципліни:

«Іноземна мова»; «Ділова іноземна мова».


Діяльність:


Наукові праці, що входять до фахових видань категорії "Б"

 1. Поліщук, А. В. (2021). Наукові підходи формування іншомовного професійного спілкування майбутніх аграрних інженерів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць, (30), 323-332. http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/235067 DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30-323-332
 1. Дуганець, В. І., & Поліщук, А. В. (2021). Шляхи підвищення мотивації до вивчення іноземних мов у аграрно-технічних закладах вищої освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, (68), 42-49. https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/view/193/214
 1. Поліщук, А. В. (2021). Педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при іншомовній підготовці агроінженерів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10(114), 76-90. https://pedscience.sspu.edu.ua/?page_id=4615 DOI 10.24139/2312-5993/2021.10/076-090
 1. Поліщук, А. В. (2022). Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів агропромислового комплексу. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 2(7), 542-554. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1123 DOI https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-542-554
 1. Поліщук, А. В. (2022). Формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням майбутніми аграрними інженерами. Молодь і ринок, 3-4(201-202), 166-171. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/260029 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.260029
 1. Поліщук А. В. (2022). Використання інноваційних технологій при іншомовній підготовці майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей. Освіта та педагогічна наука, 1(179), 59-70. http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps/article/view/115 DOI: 10.12958/2227-2747-2022-1(179)-59-70

Публікації в іноземних наукових періодичних виданнях

 1. Polishchuk, A. (2021). Features of foreign language training of future specialists in agricultural engineering specialties. Danish Scientific Journal, (55), 40-44, UDC 378.1:63:81.243 http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2022/01/DSJ_55_2.pdf

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

 1. Роляк, А. О., & Поліщук, А. В. (2019). Professional Education: Overview of European Union Research. «Книги і бібліотеки в глобалізованому світі» (До 100-річчя заснування наукової бібліотеки ПДАТУ): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. 150-157). 25-26 квітня 2019, Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. http://library.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/konf-15-16-05-2019-3.pdf)
 1. Поліщук, А. В. (2019). Формування професійно-комунікативної компетентності студентів агроінженерних спеціальностей шляхом вивчення іноземної мови. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (с. 103-105). 4 жовтня 2019, Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. https://www.researchgate.net/publication/337991978_FORMUVANNA_PROFESIJNO-KOMUNIKATIVNOI_KOMPETENTNOSTI_STUDENTIV_AGROINZENERNIH_SPECIALNOSTEJ_SLAHOM_VIVCENNA_INOZEMNOI_MOVI)
 1. Дуганець, В. І., Поліщук, А. В., & Шевцова, А. В. (2020). Досвід підготовки фахівців аграрно-інженерного профілю в провідних країнах світу. TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: (227-234), 8-10 квітня, Софія, Болгарія. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_8-10.04.20.pdf) 
 1. Поліщук, А. В., & Дуганець, В. І. (2020). Особливості професійної підготовки майбутніх агроінженерів в системі вищої освіти США. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали IІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції (163-164). 25-27 березня 2020, Рівне: НУВГП. http://ep3.nuwm.edu.ua/17773/1/Tezu%20Rivne_2020%202.pdf)
 2. Polishchuk, A., Duganets, V., & Koval, N. (2020). Increasing motivation of future teachers of technical disciplines to pedagogical activities. IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE: (139-142). April, 13-14, Еdmonton, Canada. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XII-Conference-13-14-Edmonton-Canada.pdf)
 1. Поліщук, А. В. (2020). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців енергетичної сфери. Перші наукові кроки – 2020: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (92). 16 квітня 2020, Кам'янець-Подільський: ПДАТУ.
 2. Поліщук, А. В. (2020). Значення володіння іноземною мовою при формуванні професійної компетентності у студентів аграрно-інженерної галузі. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції (137-138). 2 жовтня 2020, Кам'янець-Подільський: ПДАТУ.

Методичні рекомендації

     15. Поліщук, А. В. (2021d). Методичні рекомендації для проведення занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів               вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання (англійська мова). Кам’янець-Подільський:         ПДАТУ, 79 с.