1850

Гоголь Інна Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

: (067)661 27 23
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0002-2254-9200
Scholar
ResearchGate

Місце і дата народження:
13 листопада 1979 року в с. Отроків, Новоушицького району, Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 2003 році закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств» захистила у 2014 році.


Напрям наукового дослідження:
«Формування маркетингової стратегії аграрних підприємств»


Викладає навчальні дисципліни:
«
Менеджмент і маркетинг», «Менеджмент і маркетинг у тваринництві»


Діяльність:

  • З 2001 року по 2017 рік – начальник відділу міжнародних зв’язків Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
  • З 2004 по 2008 здобувач аспірантури на кафедрі менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 2005 року по теперішній час – асистент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
  • З 2017 року по теперішній час – начальник відділу міжнародної та навчально-виробничої практики і працевлаштування Подільського державного аграрно-технічного університету
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 Монографії:
1. Gogol Іnna. FORMING THE MARKETING TRATEGY OF AGRARIAN ENTERPRISES. Монографія / Inna Gogol // Socio-economic Research Bulletin, 2013, Issue 3 (50), p. 1 / Krynica Zdrój, Poland, 2018. – рp. 29-33.

Наукові статті
1. Гоголь І. А. Консультативне забезпечення маркетингової діяльності фермерських господарств [Текст] / І. А. Гоголь // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. –  2005. – Вип. 13. – С. 391–398.
2. Гоголь І. А. Про роботу центру навчання та підготовки приватного сільськогосподарського товаровиробника (фермера) [Текст] / І. А. Гоголь // Економіка АПК. –  2005. – № 6. – С. 107–109.
3. Гоголь І. А. Формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств [Текст]  / І. А. Гоголь // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 123–126.
4. Гоголь І. А. Формування маркетингового забезпечення продовольчого ринку України [Текст] / І. А. Гоголь // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : економічні науки. – 2011. – Вип. 112. – С. 169-176.
5. Гоголь І. А. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Хмельницької області [Текст] / І. А. Гоголь // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : економічні науки. – 2012. – Вип. 1(4), т. 1.– С. 83–86.
6. Гоголь І. А. Маркетингові стратегії – рушійне джерело економічного розвитку підприємства [Текст] / І. А. Гоголь // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2012. – Вип. 20. – С. 277–280.
7. Гоголь І. А. Економічні науки : Стратегічне маркетингове планування діяльності підприємств [Текст] / І. А. Гоголь // Збірник наукових праць ТДАУ. – 2012. – Вип. 2 (18), т. 1. – Мелітополь, 2012. – С. 87–91.
8. Гоголь І. А. Напрями формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. А. Гоголь // Вісник Хмельницького національного університету : економічні науки. – 2013. – Вип. 4, т. 1. – С. 189–191.
9. Гоголь І. А. Ефективність впровадження маркетингових стратегій в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. А. Гоголь // Економічний простір : зб. наук. пр. – 2013. – № 74. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 196-203.
10. Гоголь І.А. Особливості формування маркетингової стратегії суб’єктів підприємництва різних форм господарювання [Електронний ресурс] / І.А. Гоголь // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
11. Гоголь І.А. Організаційно-економічні передумови формування маркетингової стратегії [Текст] / І.А. Гоголь // Науковий вісник Херсонського державного університету : економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 6. – С. 63–66.
12. Гоголь І. А. Оцінка стратегічних позицій підприємств Хмельницької області [Текст] / І. А. Гоголь // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – № 2, Т. 1. Економічні науки. –  2016. –  С.169 – 172
13. Gogol I.A. Modern approaches to formation of marketing strategies in Agricultural Enterprises [Текст] / I.A Gogol // Socio-Economic Research Bulletin ISBN 978-966-2361-65-0: Collection of scientific works. – Odessa National Economics University. – 2013. – Issue 3(50). – P. 1. – C. 29-33
14. Гоголь И.А. Формирование маркетинговых стратегий аграрных предприятий Хмельницкой области на международном рынке продукции [Текст] / И.А. Гоголь // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky ISSN 1338 – 9432. – 2012. – №1. –  С. 52 – 54
15. Гоголь І. А. Нормативно-методичне регулювання процесу формування маркетингової стратегії в аграрних підприємствах [Текст] / І. А. Гоголь // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип.26 (Ч.2)  –  2017. – С. 122 – 130
16. Гоголь І. А. Фактори впливу на формування маркетингової стратегії аграрних підприємств [Текст] / І. А. Гоголь // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». №1. 2018. – С. 45-49
17. Гоголь І.А. Методика дослідження формування маркетингової стратегії в умовах Євроінтеграції. Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління». №2 (64). - Київ, 2019. – С. 41-46

Матеріали конференцій у вигляді тез доповідей:
1.Гоголь І.А. Формування маркетингових стратегій підприємницьких структур / І.А. Гоголь // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: Тез. Доп. – Хмельницький, 2006. –С. 51 – 53
2. Гоголь И.А. Современные подходы к управлению маркетинговой деятельностью сельскохозяйственных предприятий / И.А. Гоголь // Модели развития сельского хозяйства в условиях новой экономики: инструментарий, формы, риски: Материалы междунар. научн.-практ. конф., г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2013 г.– Ростов н/Д: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 2013. – С. 121 – 126
3. Гоголь І.А. Перспективи розвитку маркетингової діяльності в аграрних підприємствах [Текст] / І.А. Гоголь // Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців, аспірантів та студентів, [Кам’янець-Подільський], 10 листопада 2016 р. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 346 с.
4. Гоголь І.А. Методика проведення маркетингових досліджень сільськогосподарських підприємств [Текст] / І.А. Гоголь // Аграрна наука та освіта Поділля. Міжнародна науково-практична конференція. Частина друга, [Кам’янець-Подільський], 14-16 березня 2017р. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 405 с.
5. Гоголь І.А. Маркетингова концепція Євроінтеграції, як інситрумент створення єдиного господарського простору [Текст] / І.А. Гоголь // Аграрна освіта та наука в умовах Євроінтеграції.  Міжнародна науково-практична конференція. Частина друга. 20-22 березня 2018р. – Тернопіль : Крок, 2018. – 350 c.

Методичні рекомендації:
1. Гоголь І.А. Методичний посібник по проведенню занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи маркетингу» [Текст] : Методичний посібник по проведенню занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи маркетингу» для підготовки студентів ІМІСГ та інших факультетів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / І.А.Гоголь; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2010 – 66 с.
2. Гоголь І.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Управління технологічними процесами» [Текст] : Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Управління технологічними процесами» / розділ 1 «Основи раціонального управління технологічними процесами» і розділ 2 «Раціональність та ефективність управління технологічними процесами на підприємствах галузі тваринництва» / для студентів спеціальності 8.09010201 «ТВППТ» / І.А.Гоголь; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2016.- 34 с.
3. Чикуркова А.Д., Гоголь І.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг у тваринництві» [Текст] : Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг у тваринництві» / розділ 1 «Менеджмент у тваринництві» і розділ 2 «Маркетинг у тваринництві» / для студентів напряму підготовки 6.090102 «ТВППТ» / А.Д. Чикуркова,  І.А.Гоголь; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2016.- 45 с.
4. Гоголь І.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг у насінництві» [Текст] : Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент і маркетинг у насінництві» / розділ 1 «Менеджмент у насінництві» і розділ 2 «Маркетинг у насінництві» / для студентів спеціальності 201 «Агрономія» / І.А.Гоголь; Подільський держ. агр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2017.- 45 с.
5. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Кучер О. В., Лаврук О. С., Покотильська Н. В., Прокопчук Л.М., Славіна Н.А., Гоголь Т.В., Дудзяк О.А., Гоголь І.А., Білик Ю.І., Заборовський В.П.– Кам’янець-Подільський, 2017.-20 с.