Подільський державний аграрно-технічний університет

Наукова і міжнародна діяльність

Наукова і міжнародна діяльність університету забезпечується належ-ним кадровим потенціалом. Адже одним з найголовніших чинників успішно-го виконання дослідницьких проектів різних рівнів є оновлення та якісне по-кращення складу науково-педагогічних і наукових працівників. Нині в уні-верситеті на постійній основі працюють 23 доктори і 192 кандидати наук. Суттєво поліпшує якісний склад науково-педагогічних і наукових пра-цівників ефективна робота відділу аспірантури й докторантури університету. Підготовка кадрів ведеться за 15 спеціальностями в аспірантурі і 2 в доктора-нтурі. На даний час в аспірантурі й докторантурі навчаються понад 80 осіб, при цьому питома вага вчасно захищених дисертацій становить біля 40 відсо-тків.

Плідно в університеті функціонують дві спеціалізовані Вчені ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями:

 • 06.01.09 “Рослинництво ” (докторська й кандидатська);
 • 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством ” і 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Науково-інноваційна та науково-технічна діяльність університету ве-деться відповідно до напрямів роботи факультетів: агротехнологій і природо-користування, інженерно-технічного, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, економічного. Окрім того, у структурі університету функціонує науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О.С. Алексєєвої, ботанічний сад, науково-виробничий центр “По-ділля ”, ветеринарна клініка, студентська навчальна ферма, колекційний пло-довий сад, навчальна пасіка, міжнародний центр освітньо-культурної діяль-ності й дорадництва “Руки співдружності ” та відокремлені структурні під-розділи: п’ять коледжів і два технікуми.

У процесі багаторічної наукової діяльності в університеті сформовано потужні наукові школи, які очолюють провідні науковці. Наукові школи, сформовані в університеті, охоплюють фундаментальні і прикладні дослі-дження у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціа-льно-економічних наук.

За результатами досліджень учених університету щорічно виходять друком сотні статей, у тому числі в наукових журналах зарубіжжя з високим імпакт-фактором, що вводить результати досліджень у міжнародний науко-вий обіг. Минулого року опубліковано 15 монографій, 22 підручники (навча-льні посібники), 695 статей, з них 402 обліково-видавничі аркуші у міжнаро-дних наукометричних базах даних.

Діяльність університету передбачає активне спілкування його науко-вців зі своїми колегами з наукової праці. Саме з цією метою в університеті щорічно проводиться більше десятка Міжнародних і всеукраїнських конфе-ренцій, про високий рівень яких свідчить активна участь в їх роботі науко-вців з провідних університетів і наукових закладів Польщі, Білорусі, Росії, Молдови.

Про наукову активність співробітників університету свідчить їхня у-часть у 151 всеукраїнських і 19 міжнародних семінарах, конференціях й сим-позіумах.

Інноваційна спрямованість результатів наукових і науково-технічних робіт виражена у 35 отриманих патентах на винаходи.

Наукова діяльність університету передбачає не лише трансформацію результатів досліджень у навчальний процес, а й широке та активне залучен-ня студентів до наукової діяльності з перших років їхнього навчання. Опано-вують студенти основи науки в науково-дослідних гуртках, які створені при всіх кафедрах. Минулого року науковими дослідженнями займалися 1380 студентів, результатом чого є самостійна публікація 154 статей в різних ви-даннях. Учасниками Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР були 105 осіб, з них 37 стали переможцями. Троє студентів отримували стипендії Президента України.

Подільський державний аграрно-технічний університет з року в рік по-силює свої позиції у сфері міжнародної діяльності. Минулого року збільши-лася кількість договорів щодо співпраці з іноземними партнерами – як навча-льними закладами або їх підрозділами, так і з міжнародними організаціями. На нинішньому етапі розвитку міжнародної співпраці реалізація спільних проектів, обмін статтями у наукових журналах, включених до наукометрич-них баз, академічна мобільність науково-педагогічних працівників і студен-тів здійснюються із зарубіжними партнерами Білорусі, Італії, Казахстану, Ла-твії, Молдови, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії і Словакії.

Пріоритетні напрями наукової та міжнародної діяльності

Наукова і міжнародна діяльність університету спрямована на створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для потреб національної економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, впровадження та використання нау-кових і науково-практичних результатів, використання прогресивних форм міжнародної діяльності у сфері вищої освіти та науки. З цією метою зусилля науковців університету зосереджені на проведенні фундаментальних та при-кладних досліджень в галузі агротехнологій і природокористування, техноло-гії виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, інженерно-технічних й економічних наук.

Пріоритетними напрямами наукової та міжнародної діяльності є:

 • створення нових сортів і гібридів гречки та розробка сортових тех-нологій її вирощування;
 • енергоефективні технології для виробництва органічної рослинни-цької та тваринницької продукції на основі використання нанотехнологій, електрооптичних, електромагнітних та інших технологій;
 • концептуальний розвиток клінічної імунології;
 • енергоефективні використання побічної продукції рослинництва і тваринництва, комплексна механізація технологій вирощування сільськогос-подарських культур;
 • розробка проектних моделей ландшафтної організації природно-техногенних комплексів;
 • формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграр-ного сектору економіки в умовах глобалізації.
 • програми обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково- педагогічними та науковими працівниками;
 • організація стажування студентів та викладачів за кордоном;
 • участь у спільних проектах на отримання грантів;
 • використання міжнародних зв’язків для підвищення іміджу та ефек-тивності використання ресурсів університету.

 


Новини та подіїВідновлена робота англомовного дискусійного клубу ПДАТУ
Наукова і міжнародна діяльність
Понеділок, 22 квітня 2019, 16:37

 
Зустріч із американським фермером
Наукова і міжнародна діяльність
Четвер, 18 квітня 2019, 17:15

 
Візит до Дунаєвецької Міської Ради
Наукова і міжнародна діяльність
П'ятниця, 12 квітня 2019, 16:59

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>