Подільський державний аграрно-технічний університет

Нові надходження літератури (червень-серпень 2017 року)
Структурні підрозділи

АГРОНОМІЧНІ НАУКИ

Ґрунтознавство з основами геології та географія ґрунтів : навч. посіб. / Ф.П.Топольний, М.І.Мостіпан, О.Ф.Гелевера, В.С.Вахняк. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2014. – 384 с.

Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / О.О.Галаченко, В.С.Строяновський, Д.П.Плахтій, Т.О.Падалко. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 160 с.

Медведев В.В. Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины / В.В.Медведев, Т.Н.Лактионова. – Х., 2007. – 395 с.

Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів та особливості застосування добрив / за ред. Д.М.Бенцаровського, С.І.Мельника, О.Г.Тараріко, В.А.Жилкіна. – К. : ДІА, 2005. – 208 с.

Перші кроки в аграрну науку : тези студ. наук.-теорет. конф. за підсумками наукової роботи за 2012 рік / ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 106 с.

Проблеми збереження родючості ґрунтів і їх раціональне використання : зб. статей : 100-річчю з дня народження професора С.С.Сербіна присвячується. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 199 с.

Топольний Ф.П. Ґрунтознавство та географія ґрунтів : навч. посіб. / Ф.П.Топольний, О.Ф.Гелевера, О.В.Медведєва. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., КНТУ, 2007. – 208 с.

Топольний Ф.П. Ліс та його ресурси : навч. посіб. / Ф.П.Топольний. – Кіровоград : КОД, 2006. – 132 с.

Трускавецький Р.С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції / Р.С.Трускавецький. – Х. : Нове слово, 2003. – 224 с.

Чебан С.Д. Цитрусові та субтропічні плодові культури : навч. посіб. / С.Д.Чебан, І.М.Ковтуник. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2009. – 104 с.

Шемавньов В.І. Практикум з технології зберігання та переробки зерна / В.І.Шемавньов, Н.В.Грекова, О.М.Олексюк. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2005. – 200 с.

Wybrane aspekty przechowywania bulw ziemniaka w kontekscie jakosci surowca : monografia / T.Jakubowski, Z.Sobol, B.Lapczynska-Kordon [i in.] ; [pod red. T.Jakubowskiego]. – Krakow, 2016. – 132 s.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Роль селекції у підвищенні продуктивності сільськогосподарських тварин : матер. І студентської наук. конф., (Кам’янець-Подільський, 24 квіт. 2017 р.) / МОНУ, ПДАТУ, ФВМТТ. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 33 с.

Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва : матер. ІІ міжнар. наук. конф. студентської та учнівської молоді, (Кам’янець-Подільський, 29-30 жовт. 2015 р.) / ПДАТУ ; [за ред. В.В.Іванишина]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. – 120 с.

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Вимоги безпеки при польових роботах. – К., 2013. – 46 с.

Волкова Т.І. Біологія: схеми і таблиці / Т.І.Волкова. – Х. : Співак В., 2010. – 192 с.

Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : ХІІ міжнар. наук.-техн. симпозіум, 10-15 верес. 2007 р., Алушта. – Львів. 2007. – 253 с.

Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : ХІІІ міжнар. наук.-техн. симпозіум, 9-14 верес. 2008 р., Алушта. – Львів. 2008. – 235 с.

Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посіб. / Д.О.Гетманцев, В.Л.Форсюк, І.С.Беліцький. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 496 с.

Господарсько-правове забезпечення управління об'єктами державної власності : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / ДНУ. – Маріуполь : Газета «Приазовський робочий» 2016. – 132 с.

Донбасс (геофизика, глубинные процессы) : монография / В.В.Гордиенко, И.В.Гордиенко, О.В.Завгородняя [и др.]. – К. : Логос, 2015. – 157 с.

Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016 рік. – К. : Аграрна наука, 2017. – 548 с.

Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу : навч. посіб. / В.К.Зінчук, Г.Д.Левицька, Л.О.Дубенська. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 362 с.

Иновационные технологии в пищевой промышленности : матер. XV междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 5-6 октяб. 2016 г.) / РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 424 с.

Кірілеско О.Л. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю : навч.-метод. посіб. / О.Л.Кірілеско, В.С.Строяновський. – Вінниця ; Кам’янець-Подільський, 2016. – 480 с.

Материалы ІІІ Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. «Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров» : сб. докл. МКАС и МАК при ТППУ. – К., 2016. – 180 с.

Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З.В.Ловкис, А.В.Мелещеня, Л.С.Колосовская [и др.] ; НАУ Беларуси. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 335 с.

Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань : навч. посіб. / П.М.Зазуляк, В.І.Гавриш, Е.М.Євєєва, М.Д.Йосипчук. – Львів : Растр-7, 2007. – 408 с.

Перспективні напрямки захисту інформації : матер. 2 Всеукр. наук.-практ. конф., (Одеса, 03-07 верес. 2016 р.) : зб. тез / МОНУ, ОНАЗ ім.. О.С.Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2016. – 90 с.

Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю.Руденко, О.Губко. – К. : МАУП, 2007. – 384 с.

Рябека О.Г. Дрейф планетарного світу: погляд у третє тисячоліття : монографія / О.Г.Рябека. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – 588 с.

Система безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР. Ч.1 : Система безопасности продуктов животноводства на основе принципов НАССР / под ред. Б.Кжиштофик. – Краков, 2016. – 238 с.

Теорія статистики : навч. посіб. / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 320 с.

Тунік Т.М. Основи глобальної і регіональної екології : навч. посіб. / Т.М.Тунік, К.Г.Коваленко, Р.П.Ткаченко. – Кіровоград : КОД, 2006. – 219 с.

Фізика аеродисперсних систем. Вип. 52 : наук. зб. приурочений до 150-річчя Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова / МОНУ, Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Одеський НУ, 2015. – 118 с.

Харарі Ю.Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / Ю.Н.Харарі. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 543 с.

Харчова хімія : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт, тестові завдання та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». – Львів : ЛКА, 2016. – 113 с.

Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) : монографія / М.Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с.

Metody zabezpieczania i utrwalania surowcow oraz produktow zywnosciowych-studium przypadku : monografia / B.Krzysztofik, T.Drozdz, Z.Sobol [i in.] ; [pod red. B.Krzysztofik]. – Krakow. 2015. – 158 s.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві : монографія / Л.М.Бойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 316 с.

Бражко М. Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості / М.Блажко, В.Пилипенко, О.Сапєлкіна. – К. : Фоліант, 2008. – 175 с.

Вуйченко М.А. Особливості сегментації ринку праці в аграрній сфері : монографія / М.А.Вуйченко. – Умань : Сочінський, 2011. – 366 с.

Вуйченко М.А. Сегментація ринку праці в аграрній сфері України : монографія / М.А.Вуйченко. – Умань : Сочінський, 2011. – 472 с.

Гадзало Я.М. Аграрний потенціал України: напрями розвитку : монографія / Я.М.Гадзало, М.В.Гладій, П.Т.Саблук. – К. : Аграрна наука, 2016. – 332 с.

Дієсперов В.С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : монографія / В.С.Дієсперов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 340 с.

Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / Ю.О.Лупенко, М.Ф.Кропивко, М.Й.Малік [та ін.] ; за ред. М.Ф.Кропивка, В.В.Россохи. – К., 2015. – 484 с.

Лісовий А.В. Мікроекономіка : навч. посіб. / А.В.Лісовий. – К. : ЦУЛ, 2003. – 192 с.

Лопатинський Ю.М. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств : монографія / Ю.М.Лопатинський, С.І.Тодорюк. – Чернівці, 2015. – 220 с.

Місюк М.В. Ринок продукції скотарства : монографія / М.В.Місюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 324 с.

Неізвєстна О.В. Теорія споживчої поведінки в трактуванні маркетингу : монографія / О.В.Неізвєстна, Н.В.Скринько. – Донецьк : ДНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2016. – 216 с.

Основи економіки : навч. посіб. / Д.М.Пармаклі, А.В.Власова, В.К.Рудик, Н.Л.Корженівська ; ПДАТУ, ННІБФ. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 231 с.

Павловська Л.Д. Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств : монографія / Л.Д.Павловська, М.В.Заходим. – Житомир : Полісся, 2011. – 228 с.

Підлісецький Г.М. Оцінка сільськогосподарського майна: інституціональні та організаційно-методологічні аспекти / Г.М.Підлісецький, М.М.Могилова, М.І.Герун ; [за ред.. Г.М.Підлісецького]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. – 256 с.

Россоха В.В. Відтворення трудового потенціалу аграрної сфери : монографія / В.В.Россоха, В.Ф.Крисько. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 230 с.

Стецюк П.А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : монографія / П.А.Стецюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 386 с.

Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження В.І.Вернадського) : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 11 квіт. 2013 р.) / ННЦ ІАЕ. – К., 2013. – 302 с.

Фінансовий механізм забезпечення розвитку реального сектора України : наук.-аналіт. доп. / за ред. А.І.Даниленка ; НАНУ, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ». – К., 2014. – 92 с.

Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору / за ред. С.М.Кваші ; ННЦ Інститут аграрної економіки. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 58 с.

Чикуркова А.Д. Система стратегічного управління персоналом суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки : монографія / А.Д.Чикуркова. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2012. – 456 с.

Шебанін В.С. Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства / В.С.Шебанін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 276 с.

Sorokina A.G. Gastronomy tourism: typology with accent on Ukraine and Odessa region / A.G.Sorokina, K.S.Fedosova ; Odessa National academy of technologies international Hellenic university. – Odessa, 2016. – 98 p.

Spivakovskyy S. International Marketing Management : manual / S.Spivakovskyy. – K. : KROK University, 2016. – 156 p.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Жовтонога М.М. Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS, MATLAB, SIMULINK та SIMSCAPE при розв’язанні задач гідрогазодинаміки та тепломасообміну / М.М.Жовтонога, А.С.Попова, В.О.Перцевий. – Дніпропетровськ, 2016. – 108с.

Фотоэлектронника : межвед. науч. сб. – 2016. - №25. – 151 с.

Krzysztofik B. Opakowanie jako zrodlo informacji o produkcie spozywczym : monografia / B. Krzysztofik. – Krakow, 2016. – 118 s.

Fraczek J. Thermal conversion of biomass : monografіа / J. Fraczek, S.Kurpaska, B.Lapczynska-Kordon. – Krakow, 2011. – 136 s.