Подільський державний аграрно-технічний університет

Нові надходження літератури (травень 2017 року)

АГРОНОМІЧНІ НАУКИ

Бегей С.В. Екологічне землеробство / С.В.Бегей, І.А.Шувар. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 428 с.

Букшій В.Д. Агроекономічні поради овочівникам / В.Д.Букшій, Н.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2012. – 208 с.

Клименко М.О. Екологія міських систем : підручник / М.О.Клименко, Ю.В.Пилипенко, О.С.Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 294 с.

Методичні вказівки з навчальної практики з рослинництва (для студентів Інституту агротехнологій, спец. 7.130.102 «Агрономія» та 6.130.100 «Плодоовочівництво і виноградарство») / М.І.Бахмат, В.О.Мельник, О.В.Кващук, О.С.Чинчик. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2005. – 51 с.

Панас Р.М. Бонітування ґрунтів : навч. посіб. / Р.М.Панас. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 352 с.

Панас Р.М. Картування ґрунтів : польовий практикум / Р.М.Панас. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 212 с.

Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України / за ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – 2-ге вид., доп. – К., 2008. – 720 с.

Технології та нормативи витрат на вирощування кормових та зернофуражних культур / за ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 756 с.

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 402 с.

Шувар І.А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів : навч. посіб. / І.А.Шувар. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 496 с.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів : навч. посіб. / В.В.Власенко, В.В.Касянчук, М.Д.Гаврилюк, В.В.Кольчак. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 157 с.

Власенко І.Г. Сучасна оцінка молочних продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного призначення / І.Г.Власенко, В.В.Власенко, С.В.Гирич [та ін.] ; за ред. В.В.Власенка. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 208 с.

Криштофорова Б.В. Біологічні основи ветеринарної неонатології / Б.В.Криштофорова, В.В.Лемещенко, Ж.Г.Стегней. – Сімферополь : Ред. газети «Терра Таврика», 2007. – 368 с.

Мікробіологія молока та молочних продуктів : підручник для підготовки фахівців у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямками «Харчова технологія та інженерія», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна медицина» / за ред.. В.Г.Скибіцького, В.В.Власенка. – Вінниця, 2008. – 410 с.

Словник термінів з відтворення тварин / Г.Г.Харута, М.В.Вельбівець, С.С.Волков [та ін.] ; за ред.. Г.Г.Харути. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 100 с.

Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин : навч. посіб. / М.І.Харенко, С.П.Хомин, В.П.Кошовий [та ін.]. – Суми : Козацький Вал, 2005. – 554 с.

Фізіологія та патологія розмноження коней : навч. посіб. / А.В.Березовський, М.І.Харенко, Д.В.Подвалюк [та ін.] ; за ред. А.В.Березовського, М.І.Харенка. – К. : ДІА, 2014. – 440 с.

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Артамонов Б.Б. Екологічна експертиза : навч. посіб. / Б.Б.Артамонов, Н.Г.Міронова. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 142 с.

Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ : навч. посіб. / Т.В.Барановська. – 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Логос – М, 2006. – 382 с.

Бурдаківська Н.М. Українська мова: професійне спрямування / Н.М.Бурдаківська, Г.В.Горох. – Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2009. – 316 с.

Вишенський В.А. Комбінаторика: перші кроки / В.А.Вишенський, М.О.Перестюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 324 с.

Голіцинський Ю.Б. Граматика : пер. з рос. : зб. вправ / Ю.Б.Голіцинський. – К. : А.С.К., 2003. – 544 с. – (Серія «Англійська мова для школярів»).

Земельне право України : навч. посіб. / Є.І.Федик, Р.Є.Гентош, І.М.Луцький [та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 218 с.

Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини : навч. посіб. / С.М.Орел, М.С.Мальований, Д.С.Орел. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 232 с.

Розрахунки у тваринництві засобами табличного процесора Excel / Б.Козій, Р.Кравців, Я.Кирилів, І.Паньків. – Л. : Те Рус на замов. «Тріада-люкс», 2001. – 184 с.

Скребкова-Пабат М.А. Ділова англійська мова : навч. посіб. / М.А.Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 392 с.

Сухарев С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева. – Львів : Новий світ – 2000, 2014. – 256 с.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Бирбраер Р.А. Основы инженерного консалтинга: технология, экономика, организация / Р.А.Бирбраер, И.Г.Альтфулер. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Дело, 2007. – 232 с.

Блакита Г.В. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посіб. / Г.В.Блакита, Н.О.Ромашевська. К. : ЦУЛ, 2010. – 152 с.

Вольська А.О. Напрями модернізації системи соціального страхування в Україні / А.О.Вольська. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2011. – 256 с.

Залуцький І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств : навч. посіб. / І.Р.Залуцький, В.М.Цимбалюк, С.Г.Шевченко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2013. – 320 с.

Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / М.Г.Михайлов, Л.І.Полятикіна, О.П.Славкова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників : навч. посіб. / за ред. В.М.Метелиці, Б.В.Мельничука. – К. : Юр-Агро-Веста, 2011. – 128 с.

Стендер С.В. Облік та контроль витрат рослинництва (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) : монографія / С.В.Стендер. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 236 с.

Яворська Т.В. Страхові послуги : навч. посіб. / Т.В.Яворська. – К. : Знання, 2008. – 350 с.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. / В.В.Беднарский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 456 с.

Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин : монографія / В.М.Булгаков. – К. : НАУ, 2005. – 244 с.

Булгаков В.М. Теорія викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин : монографія / В.М.Булгаков, І.В.Головач. – Кіровоград : КОД, 2009. – 202 с.

Експлуатація машин і обладнання : навч. посіб. / М.А.Ружицький, В.І.Рябець, В.М.Кіянко [та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 617 с.

Ільченко В.Ю. Лабораторний практикум з машиновикористання в землеробстві. Ч.1 / В.Ю.Ільченко, А.С.Лімонт. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2000. – 111 с.

Кобли Р. Малая механизация. Машины, механизмы и оборудование для домашнего хозяйства / Р.Кобли. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 320 с.

Марченко В.В. Механізація технологічних процесів у рослинництві : навч. посіб. / В.В.Марченко. – К. : Кондор, 2011. – 333 с.

Сысолин П.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование / П.В.Сысолин, Л.В.Погорелый. – К. : Феникс, 2005. – 264. – (Серия «Сельскохозяйственная техника ХХ века»).

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 1 Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С.Туревский. – М. : Форум ; Инфра – М, 2009. – 432 с.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Базів В. Армагеддон на Майдані / Василь Базів. – К. : Український пріоритет, 2014. – 160 с.

Малков С. Две судьбы : роман / С.Малков. – М. : Гелеос, 2003. – 640 с.