Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін

До штату кафедри входять 12 доцентів, 4 асистенти, 2 ст. лаборанти, 2 лаборанта.

Викладачі кафедри:

Громик Андрій Петрович

Девін Владлен В’ячеславович

Єрмаков Сергій Володимирович

Калинюк Алла Миколаївна

Марчук Наталія Анатоліівна

Семенишина Ірина Віталіївна

Скоробогатов Дмитро Валентинович

Слободян Сергій Борисович

Ткачук Василь Сергійович

Торчук Михайло Васильович

Лаборанти:

Рарок І.П.
Федоренко Л.І.
Матвєйцова Л.Б.
Сошинська В.П.

Кафедра фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін створена в травні 2014 року шляхом об’єднання кафедри математичних дисциплін і моделювання з кафедрою фізики та загальнотехнічних дисциплін. Новостворену кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Бендера Іван Миколайович; На кафедрі читаються такі дисципліни: «Фізика», «Вища математика», «Біофізика», «Вища та прикладна математика», «Прикладна математика», «Деталі машин і основи конструювання», «Основи САПР», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна механіка», «Технічна механіка», «Теоретична механіка», «Теорія машин і механізмів», «Економіко-математичні методи та моделі». Заняття по всіх дисциплінах, що читаються на кафедрі, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і добре обладнаних аудиторіях.

На кафедрі діють дві креслярських зали та лабораторії: біофізики, електрики, механіки, оптики, теорії машин і механізмів, опору матеріалів, деталей машин, комп’ютерний клас. В кожній лабораторії діють відповідні лабораторні установки. До кожної роботи розроблені методичні вказівки та рекомендації, які дозволяють студенту самостійно підготуватися до заняття.

Для більш якісного проведення практичних занять і для ознайомлення студентів з реальними конструкціями механізмів і машин деякі заняття проводяться на філіалах кафедри – заводі „Електрон” і ВАТ „Комбінат хлібопродуктів”.

Викладачі кафедри ведуть навчання на факультеті агротехнологій і природокористування, інженерно-технічному факультеті, економічному факультеті, факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультет ветеринарної медицини. На всіх факультетах навчальна робота виконується на заочному і стаціонарному відділеннях. В зв’язку з відсутністю централізованого методичного забезпечення сільськогосподарських вузів на викладачів кафедри покладене завдання по забезпеченню навчального процесу необхідними методичними і довідковими матеріалами, які дозволяють активізувати навчальний процес.

ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Громик А.П. «Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких пластинах»
 • Слободян С.Б. «Дослідження характеристик моделей металічних систем із сильно не ідеальною електронною підсистемою».
 • Торчук М.В. «Імпульсна електромагнітна біотехнологія і електронні системи збереженості новонароджених телят».
 • Калинюк А.М. «Застосування асимптотичних методів нелінійної механіки в диференціально-різницевих рівняннях нейтрального типу із випадковими відхиленнями аргументу».
 • Девін В.В. «Підвищення ефективності роботи картоплекопача за рахунок застосування в конструкції роторного груткоподрібнювача».
 • Семенишена Р.В. «Формування наукового світогляду старшокласників у процесі вивчення фізики».
 • Ткачук В.С. «Обґрунтування технологічних параметрів ротаційно-вібраційного сепаратора картоплезбиральної машини»
 • Скоробогатов Д.В. «Обгру6нтуівання параметрів комбінованого плуга для загортання сидеральних культур»
 • Семенишена І.В. «Напівінваріантні многовиди та переодичні розв’язки вироджених різницевих рівнянь в банаховому просторі».

 • Підготовка конспектів лекцій, методичних розробок до лабораторних занять, методичних матеріалів до практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів.
 • Підготовка та рецензування підручників, навчальних посібників, довідників.
 • Розробка навчальних планів, навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм.
 • Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення дисциплін, що читаються на кафедрі.
 • Складання тестових завдань (іспитів, атестацій, заліків), завдань для проведення модульного та підсумкового контролю.
 • Розробка і впровадження наочних навчальних матеріалів та посібників (схем, діаграм,стендів, слайдів тощо).
 • Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.
 • Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Методичні матеріали

 1. Елементи аналітичної геометрії : навчальний посібник / А.П. Громик. - Кам'янець-Подільський : Видавець ІЖ Зволейко Д.Г., 2015. - 102 с.
 2. Фізика. Навчально-методичний комплекс : навчально-методичний посібник для вищих аграрнотехнічних закладів України / Л.Ю. Збаравська, В.В. Бойко, С.Б. Слободян та ін. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 596 с.
 3. Теорія механізмів і машин / Практикум для проведення практичних занять і виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів за ступенем «бакалавр» 208 «Агроінженерія» інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет; Девін В.В., Ткачук B.C. - Кам 'янець-Подільський. 2016. - 60 с.
 4. Методичні вказівки з дисципліни «Теоретична механіка», розділ «Статика» для студентів за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» інституту механізації і електрифікації сільського господарства / Подільський державний аграрно-технічний університет; Девін В.В., Ткачук B.C. - Кам'яиець-Подільський. 2014. -70 с.
 5. Збірник Задач та запитань з фізики (з професійним спрямуванням). / Збаравська Л.Ю., Бендера І.М., Слободян С.Б.: - Кам'янецеь-Подільський: видавець Зволейко Д.Г. 2010. — 72с.
 6. Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів за ступенем «бакалавр» 208 «Агроінженерія» інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет; Девін ВАЗ., Ткачук B.C. -Кам 'янець-Подільський. 2016. - 72 с.
 7. Лабораторний практикум для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів за ступенем «бакалавр» 208 «Агроінже¬нерія» інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-тех¬нічний університет; Девін В.В., Ткачук B.C. - Кам 'янець-Подільський. 2016. - 55с
 8. Розв'язування задач з фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів -Навчально-методичний центр Міністерства аграрної політики України, 2007.-144с.
 9. Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навч.-метод. вказівки /Л.Ю. Збаравська, Ж.А. Задорожна, С.Б. Слободян, Р.В. Семенишина, М.В. Торчук. – Кам’янець-Подільський. – ПДАТУ, 2015. – 106 с.
 10. Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навч.-метод. вказівки /Л.Ю. Збаравська, Ж.А. Задорожна, С.Б. Слободян, Р.В. Семенишина, М.В. Торчук. – Кам’янець-Подільський. – ПДАТУ, 2015. – 106 с.
 11. Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навч.-метод. вказівки /Л.Ю. Збаравська, Ж.А. Задорожна, С.Б. Слободян, Р.В. Семенишина, М.В. Торчук. – Кам’янець-Подільський. – ПДАТУ, 2015. – 86 с.
 12. Фізика. Підготовка до лабораторних робіт: навч.-метод. вказівки /Л.Ю. Збаравська, Ж.А. Задорожна, С.Б. Слободян, Р.В. Семенишина, М.В. Торчук. – Кам’янець-Подільський. – ПДАТУ, 2015. – 89 с.
 13. Розрахунково-графічні роботи з вищої математики: Методичні вказівки, приклади розв'язування задач і завдання для самостійної роботи студентів. - Видання друге, перероблене і доповнене. -Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. - 80 с.
 14. Вища математика. Визначники, матриці і системи лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Аналітична геометрія на площині і в просторі. Методичні вказівки і контрольні завдання Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. - 64 с.
 15. Прикладна математика: навчальний посібник для вузів / укл. П75 М. А. Фугело. - Кам'янець-Подільський : Видавець Зволей¬ко Д.Г., 2013 - 156с.
 16. Практичні заняття з вищої математики. / Понеділок В. Ф. Частина І. Кам 'янець-Подільський. - ПП Міркотан А.Г. - 232 стор.
 17. Вища математика. Границі. Похідні. Методичні вказівки і контрольні завдання. Частина 2. / О.М. Моргун -Кш'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012.-48 с.
 18. Основи векторної алгебри: Методичні вказівки, приклади розв'язування задач і завдання для самостійного виконання. / Юрчик А.І., Лучик В.Є., Понеділок В.Ф. Ю — Кам'янець-Поділ.: "АБЕТКА", 2002. - 24 с.
 19. Підйомно-транспортні машини. Навчально-методичний комплекс: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із напряму 6.100102 «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» // О.Я. Стрельчук, І.М. Бендера, В.В.Підлісний та ін. / За редакцією: І.М. Бендери та О.Я. Стрельчука. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 368 с.
 20. Експлуатація машин і обладнання: навчальнометодичний комплекс [навч. посіб. для студентів інженерних спеціальностей осв.-кваліф. рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.П. Грубий, П.І. Роздорожнюк та ін. / за ред. І.М. Бендери, В.П. Грубого, П.І. Роздорожнюка.– Кам’янецьПодільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. – 576 с.
 21. Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві: навчальний посібник з виконання дипломних проектів з механізації тваринництва на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»/ [І.М. Бендера, В.П. Лаврук, С.В. Єрмаков та ін.]; за ред. І.М. Бендери, В.П. Лаврука. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2011. - 564 с.
 22. Бендера І. Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей у вищих навчальних закладах [навчальний посібник] /І.М. Бендера – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 384 с.
 23. Проектування сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для виконання курсових проектів з розробки сільськогосподарської техніки при підготовці фахівців напряму 6.100202 «Процеси, машини та обладнання аг¬ропромислового виробництва». І.М. Бендера, А.В. Рудь, Я.В. Козій та ін. / за редакцією І.М. Бендери, А.В. Рудя, Я.В. Козія. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. - 640 с.