Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра фізики і загальнотехнічних дисциплін

Викладачі кафедри:

Збаравська Леся Юріївна

Девін Владлен В'ячеславович

Слободян Сергій Борисович

Ткачук Василь Сергійович

Семенишена Руслана Володимирівна

Скоробогатов Дмитро Валентинович

Торчук Михайло Васильович

 

Лаборанти:
Федоренко Леся Іванівна

 

Тематики науково-дослідних робіт кафедри:

  • Використання новітніх педагогічних технологій для підвищення фахових компетентностей  студентів.
  • Теоретичне дослідження міцності деталей сільськогосподарських машин методом скінчених елементів.

Перелік навчальних дисциплін кафедри: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики  рослин, деталі машин, теоретична механіка, інженерна механіка, основи САПР, теорія механізмів і машин, механіка матеріалів і конструкцій, нарисна геометрія та комп'ютерна графіка, інженерна та комп'ютерна графіка.

Телефон: 6-83-40

Кафедра веде відлік з 1955 року, як кафедра фізико-математичних дисциплін, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Маліщук Іван Якович.

Завідувач кафедри доцент Малищук І. Я. та ст. викладач Беземський І.К. під час проведення експериментальних досліджень

З 1971 по 1972 рік завідувачем кафедри був доцент, кандидат фізико-математичних наук Костюр Микола Йосипович.

В 1972 році кафедра розділилась, і почала забезпечувати навчальний процес з фізики. Очолив новоутворену кафедру старший викладач Беземський Ігор Казимирович.

Завідувач кафедри фізики Беземський І.К. під час проведення занять

В різні часи тут читалися курси фізики, математики, агрометеорології, теоретичної механіки, креслення і нарисної геометрії. З 1983 - 1984р. обов'язки завідувача виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковтун Віталій Мойсеєвич.

У період з 1984 по  1986 рр. кафедру очолювали, відповідно, старший викладач Волошин Іван Андрійович та кандидат фізико-математичних наук, доцент Дейбук Віталій Григорович.

В 1987 році кафедру фізики об'єднали з малочисельною кафедрою електрифікації сільського господарства, і з того часу кафедра стала носити назву – фізики та електрифікації сільського господарства під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Камишлов Віталій Георгійович.

В період з 1994 по 1995 р. очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Подобайло Віталій Гнатович.

У 2002 році кафедру розділили на два підрозділи: кафедру фізики і кафедру енергетики сільськогосподарського виробництва. Завідувачем кафедри був призначений кандидат фізико-математичних наук, доцент Чиркін Микола Миколайович.

У 2008 р. відбулося об'єднання з кафедрою загальнотехнічних дисциплін. Очолив новоутворену кафедру кандидат технічних наук, доцент Девін Владлен В'ячеславович.

З травня 2015 року внаслідок реструктуризації університету кафедра увійшла до складу об'єднаної кафедри фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Бендери Івана Миколайовича.

З вересня 2017 року кафедру було виокремлено у самостійний структурний підрозділ - кафедру фізики та загальнотехнічних дисциплін. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Збаравську Лесю Юріївну.

Пртоягом усього періоду існування кафедри великий вклад у її розвиток та процвітання, підготовку висококваліфікованих фахівців зробили: Беземський І.К., Персіянов О.Г., Трубніков Л.А., Токар А.М., Стукотілов В.С., Конюк Є.А., Чиркін М.М., Андреєв О.А., Ткачук Вал.С., Лісовий В.О.,  Муляр В.П., Применко Л.О. та багато інших.

Сьогодні на кафедрі створився колектив однодумців, що ставить на меті підготовку висококваліфікованих фахівців аграрно-технічної галузі. Кафедра повністю забезпечена науково-педагогічними кадрами: всі викладачі мають ступені кандидатів наук, 70% - вчене звання доцента.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики рослин, механіка матеріалів і конструкцій, теоретична та інженерна механіка, теорія машин та механізмів, опір матеріалів, деталі машин, нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка.

Наше сьогодення…

Підготовка фахівців базується на використанні сучасних технологій навчання, інформаційних потоків, матеріальної та нормативно-правової бази, інтенсивної практичної підготовки, науковій діяльності та високій кваліфікації викладацького складу. Кафедра має високий науковий потенціал, про що свідчить видання понад 400 наукових праць. Педагогічний колектив кафедри приймає участь у різноманітних наукових конференціях не лише загальноукраїнського, а і на міжнародних рівнях. Усі викладачі кафедри беруть активно участь у науково-практичних конференціях, про, що свідчить друк статей у фахових виданнях та нагородження почесними грамотами та дипломами.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв'язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України, залучення провідних фахівців НАНУ до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними роботами студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації.