Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра геодезії та землеустрою

Завідувач кафедри – Ясінецька Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, тел.(097)837 29 07;

 

Викладачі кафедри:

Бойко Олег Георгійович

Додурич Валерій Васильович

Жилінський Володимир Лямбертович

Ковтуняк Інна Петрівна

Кушнірук Тетяна Миколаївна

Лаврук Віталій Валерійович

Лапчинський Віталій Васильович

Лобанова Оксана Павлівна

Погорецька Наталія Миколаївна

Потапський Юрій Васильович

Пушкар Олександр Олександрович

Трач Іван Васильович

Ясінецька Ірина Анатоліївна

Формування ринкових підходів до земельних відносин в Україні значно посилило потребу в підготовці кваліфікованих фахівців з геодезії та землеустрою. Саме ця категорія фахівців сьогодні конче потрібна органам державної влади та управління всіх рівнів, підприємствам різних сфер діяльності та форм власності, а також спеціалізованим установам галузі. Якість їх підготовки безпосередньо залежить від методичного забезпечення навчального процесу.

Кафедра геодезії та землеустрою є основним базовим структурним підрозділом (випусковою кафедрою) факультету агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій»  і здійснює науково-дослідну діяльність за цїєю спеціальністю.

Кафедра геодезії та землеустрою створена відповідно до наказу №106 від 11.07.2016 року на базі кафедри "Землеустрою і кадастру" створеної відповідно до наказу №0202-1/087 від 30.08.2008 року. Головним завданням кафедри геодезії та землеустрою є організація і здійснення на високому рівні навчальної і науково-методичної роботи зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», виховної роботи, серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, асистенти, навчально-допоміжний персонал.

Кафедра геодезії та землеустрою здійснює фахову підготовку студентів факультету агротехнологій і природокористування та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на всіх  спеціальностях факультету.

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» започаткована в 2016 році. В 2008 році здійснено акредитацію і перший випуск за спеціальністю "Землеустрій і кадастр".

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. На кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників та 2 лаборанта. Кандидатів наук, доцентів – 4, кандидатів наук, асистентів – 2, ст. викладачів – 2, асистентів – 4, доктор економічних наук - 1, сумісник, доктор економічних наук, професор – 1.

 

Кафедра геодезії та землеустрою здійснює підготовку бакалаврів (рівень базової вищої освіти), спеціалістів і магістрів (рівень повної вищої освіти) з геодезії та землеустрою. Кафедра забезпечує навчальний процес на спеціальностях «Геодезія та землеустрій», «Агрономія», «Садово-паркове господарство», «Екологія» факультету агротехнологій і природокористування. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Основними видами навчальних занять є: лекції; практичні заняття; консультації. При вивченні дисциплін нормативного циклу лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасних земельних відносинах. На практичних заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах земельних відносин. Під час проведення занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу.

Випускник одержує кваліфікацію інженер-землевпорядник, що дає йому можливість працювати на посадах фахівця районного, міського або обласного відділу земельних ресурсів, обласної філії інституту землеустрою НААН, районного центру державного земельного кадастру, геодезичних та аерофотознімальних організацій, регіонального центру моніторингу земельних ресурсів.

ФІЛІЇ КАФЕДРИ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 • Відділу Держгеокадастру у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області
 • Товариства з обмеженою відповідальністю «Кайлас-К» м.Кам’янець-Подільський
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАТ» м.Хмельницький

Навчальний процес по підготовці фахівців землевпорядників спрямований  на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця, здатного до вирішення активних виробничих та перспективних наукових задач. Лабораторно-практичні заняття студенти проходять на базі навчальних та спеціалізованих лабораторій кафедри геодезії та землеустрою. Після кожного курсу освітні програми передбачають навчальні і виробничі практики. Навчальні практики студенти проходять на створеному кафедрою навчальному полігоні, а виробничі – в землевпорядних установах, організаціях, підприємствах. В навчальному процесі широко використовується комп’ютерні технології.

Науково-педагогічний колектив кафедри геодезії та землеустрою бере активну участь у науковій роботі шляхом виконання науково-дослідних робіт, підготовки дисертаційних робіт, участі у спеціалізованих радах по захисту дисертацій, науково-практичних конференціях, підготовки наукових публікацій, науково-методичних розробок. Напрям науково-дослідної роботи кафедри: «Організація та управління земельними ресурсами».

З моменту заснування кафедри геодезії та землеустрою викладачами опубліковано 205 наукових розробок, вони є учасниками 126 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій. Кафедра геодезії та землеустрою підтримує наукові зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри співпрацюють з провідними підприємствами та організаціями районного, міського або обласного відділу земельних ресурсів, обласної філії інституту землеустрою НААН, районного центру державного земельного кадастру, геодезичних та аерофотознімальних організацій, регіонального центру моніторингу земельних ресурсів, що сприяє підвищенню фахового та наукового рівня курсових і дипломних робіт.

За період існування кафедри геодезії та землеустрою викладачами було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (Кушнірук Т.М., Трач І.В.). Над докторською дисертацію працюють доценти Лаврук В.В., Лапчинський В.В. і Бойко О.Г. Над кандидатськими дисертаціями працюють асистенти Додурич В.В., Погорецька Н.М., Пушкар О.О., Лобанова О.П.

Наукові розробки викладачів кафедри широко використовуються в навчальному процесі. Кафедра геодезії та землеустрою займається комплексним залученням студентів до науково-дослідної роботи. Наукові проблеми, які досліджуються студентами, знаходять відображення у виступах на засіданнях наукових гуртків, конференціях, олімпіадах, курсових і дипломних роботах, наукових статтях.

Викладачі кафедри геодезії та землеустрою активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломних робіт, методичні вказівки для самостійного вивчення дисциплін та збірники тестів для поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Співробітниками кафедри було видано у співавторстві 2 посібники із грифом Міністерства освіти і науки України та дві монографії.

ОСНОВНИМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМИ РОЗРОБКАМИ КАФЕДРИ Є:

 1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни ВВ.1 «Управління персоналом в землеустрої»
 2. Конспект лекцій з дисципліни ВВ.1 «Управління персоналом в землеустрої»
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моніторинг та охорона земель»
 4. Конспект лекцій з «Топографії», ч.1-4
 5. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт з Топографії, ч.1,2
 6. Навчально –методичний комплекс з «Геодезії»
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Землевпорядне проектування»
 8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Землевпорядне проектування»
 9. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Землевпорядне проектування»
 10. Робочий зошит та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи в землеустрої»
 11. Конспект лекцій з дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія»
 12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Геоінформаційні системи».
 13. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна графіка з землеустрою».
 14. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для студентів  денної та заочної форми навчання
 15. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для студентів денної та заочної форми навчання
 16. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для студентів  денної та заочної форми навчання
 17. Навчальний посібник з дисципліни «Державний земельний кадастр» для студентів денної та заочної форми навчання.

Сьогодні кафедра геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету - це творчий колектив, який увібравши усі надбання і науковий доробок попередніх поколінь та світової думки, здатний творчо розв'язувати складні проблеми удосконалення вищої освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації земельних відносин, що триває в Україні. Кафедра геодезії та землеустрою не зупиняється на досягнутих результатах, формуючи перспективні плани науково-методичної роботи, а саме: видавництво монографій, підручників та навчальних посібників.

Сьогодні кафедра геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету - це творчий колектив, який увібравши усі надбання і науковий доробок попередніх поколінь та світової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення вищої освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації земельних відносин, що триває в Україні. Кафедра геодезії та землеустрою не зупиняється на досягнутих результатах, формуючи перспективні плани науково-методичної роботи, а саме: видавництво монографій, підручників та навчальних посібників.