Подільський державний аграрно-технічний університет

Нормативні документи з планування та організації навчального процесу
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти
Положення про стипендіальне забезпечення
Положення про академічну мобільність студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про державну атестацію студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про моніторинг та контроль якості навчання ПДАТУ
Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін ПДАТУ (із змінами)
Положення про самостійну роботу студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів ПДАТУ (із змінами)
Положення про заміщення тимчасово відсутніх НПП ПДАТУ (із змінами)
Положення про кредитно-трансферну систему організації навчального процесу у ПДАТУ
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ПДАТУ
Положення про науково-методичну раду ПДАТУ
Положення про навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми ПДАТУ (із змінами)
Положення про відкриті заняття
Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти за ЕCTS
Положення про право власності й захист авторських прав  у галузі дистан.навчання
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації щодо її розробки
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Положення про органзацію освітнього процесу в Подільскому державному аграрно-технічному університету
Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників
Положення про методичну комісію факультету ПДАТУ