Подільський державний аграрно-технічний університет

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є невід'ємний та обов'язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності. сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців.

Завданням практичної підготовки є:

  • підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
  • набуття професійних навичок;
  • змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
  • впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
  • співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися;
  • набуття відповідної робітничої професії.

Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та графіком навчального процесу.

У рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Навчальні практики проводяться на початкових курсах програм підготовки бакалаврів у навчальних кабінетах та лабораторіях, клініках, майстернях, на полях навчально-дослідного господарства «Поділля», а також провідних підприємств, організацій та установ України, що відповідають вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів. Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією. Керівництво практикою забезпечують науково-педагогічні працівники університету, які згідно наказу ректора відповідають за виконання програми практики і надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, обліково-аналітична, економічна та ін.). Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних дисциплін та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених угод.

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.


Перелік документів для проходження практики студентами університету

Щоденник практики
Титульний аркуш звіту про проходження виробничої практики
Угода про проведення практики
Договір на проведення виробничої практики студента
Договір про спільну діяльність
Направлення на практику
Повідомлення про прибуття

 


Додаткова інформація

Вакантні посади для студентів та випускників
Правила поведінки студентів при переїздах до місця навчання (проходження практики)