Подільський державний аграрно-технічний університет

Запрошення на конференцію

Шановні студенти, магістранти, аспіранти та молоді науковці!
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
Подільського державного аграрно-технічного університету
запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
молодих вчених та здобувачів вищої освіти

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»,

яка відбудеться 07–08 червня 2018 року

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Мовна комунікація в умовах інтеграції культур та глобалізації
Секція 2. Місце та роль молоді в глобалізованому світі
Секція 3. Людиновимірність культури та культуровимірність людини
Секція 4. Математика в сучасному університеті
Секція 5. Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень (фізика і технічні науки)
Секція 6. Комп’ютерні системи та мережні технології в умовах глобалізації
Секція 7. Стан і перспективи використання відновлюваних джерел енергії
Секція 8. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади
Секція 9. Науки про Землю. Сучасна інвайронментологія

Робочі мови конференції:

українська, англійська, німецька, польська, російська, французька

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 02 червня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду :

 1. Заявку на участь за формою, що додається (файл назвати за зразком: Писаренко_заява);
 2. Тези доповідей в електронному вигляді (файл назвати за зразком: Писаренко_тези).

Участь у конференції
БЕЗКОШТОВНА

Тези доповідей у формі електронного збірника матеріалів конференції будуть опубліковані 07 червня 2018 року на сайті Подільського державного аграрно-технічного університету.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»

07–08 червня 2018 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Місце навчання / роботи (заклад, установа)

 

Спеціальність, освітній ступінь, курс (для студентів та магістрантів)

 

Науковий керівник (прізвище, ініціали, посада)

 

Тема доповіді

 

№ та назва секції

 

Номер телефону

 

E-mail для листування

 

Контакти оргкомітету конференції:

м. Кам’янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13,
Подільський державний аграрно-технічний університет,
Навчально-науковий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Печенюк Андрій Васильович (097) 325–49–10

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату А4 (з урахуванням рисунків, таблиць, формул) подається у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx;
 • шрифт – Times New Roman 14 кеглем;
 • міжрядковий інтервал 1,5;
 • усі поля – 20 мм;
 • відступ абзацу – 10 мм;
 • таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово «таблиця» пишеться з великої літери справа (без лапок), а її назва - по центру рядка);
 • підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 - в тексті; Рис. 1. - в назві)
 • назви рисунків і таблиць обов'язкові;
 • в тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками з вказаним порядковим номером джерела за списком і через кому – номери сторінок, наприклад [3, с. 173].

Автор несе відповідальність за додержання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви.

Авторів однієї публікації може бути не більше, ніж два.

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються до публікації

Зразок оформлення тез доповідей

Михайло Писаренко
студент спеціальності «Агроінженерія»,
освітній ступінь «бакалавр»
Науковий керівник: Гармаш П.М.,
к.е.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
Подільський державний аграрно-технічний університет,
м. Кам’янець-Подільський

 

ДУХОВНІСТЬ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Проблема формування духовних цінностей студентської молоді є досить актуальною в наш час. Як свідчить практика, …..

……

Перелік використаних джерел

 1. Вернигора Т. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформації / Т. Вернигора // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 72–75.
 2. Ситник П. Духовність як рушійна сила суспільного розвитку / П. Ситник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4711/1/№11_1_2011-57-58.pdf